Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 0112724/QNI NHÀ BÈ 09 9305972 3WIJ7 16/07/2024 05:52 CANG DQUAT-BEN PHAO View
2 240715004/DNG ASL QINGDAO 9959046 5LJA8 15/07/2024 16:37 CANG TIEN SA(D.NANG) View
3 01155/2024//BTN TRUNG TRAC 9886483 XVIZ3 16/07/2024 04:42 Cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận View
4 24089866/QNH YUN SHENG 9517020 V3IL3 16/07/2024 02:58 CANG CAI LAN View
5 185-2024.CM.DT/HUE GT DEMETER 9902093 7KJL 15/07/2024 21:41 CANG CHAN MAY (HUE) View
6 24089552/QNH HAI DANG 168 9663386 3WHU9 15/07/2024 23:31 CANG HON GAI View
7 01154/2024/BTN TUẤN TÚ 45 8988947 XVPT3 15/07/2024 20:47 CANG PHU QUY BTHUAN View
8 24089975/CVHHQN VINACOMIN 05 9698563 3WKU9 15/07/2024 20:58 CANG CAM PHA View
9 0112624/QNI TRỌNG TRUNG 89 9822437 XVQX 15/07/2024 20:54 Cảng Dung Quất View
10 24089904/HCM VNL VOYAGER 9343297 XVFD7 15/07/2024 20:00 KHU TC GO DA (VT) View
11 24089718/HCM VIET THUAN 215-03 9928516 XVIN2 15/07/2024 21:00 KHU TC GO DA (VT) View
12 24088886/CVHHQN METEOR 9548586 D5YE9 15/07/2024 18:57 CANG CAM PHA View
13 02220/2024/VTU PORT KLANG VOYAGER 9275385 D7BD 15/07/2024 18:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
14 TTR 2407.122/THA CONFIDENCE 9494864 3FNR4 15/07/2024 15:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
15 240715005/DNG TRỌNG TRUNG 81 9861988 XVCI7 15/07/2024 16:41 CANG DA NANG View
16 01027/2024/TV.VTU DREAM SKY 9839076 3EZA8 15/07/2024 16:45 CANG SP-PSA (V.TAU) View
17 01605/2024/PM.VTU VIỆT GAS 9046875 3WDV 16/07/2024 03:30 KHU NEO VUNG TAU View
18 5070.2024/KGG.PQ THRIVING 8 9908877 XVKS3 15/07/2024 17:58 CANG QUOC CHANH KG View
19 5069.2024/KGG.PQ BÌNH AN HÀ TIÊN 01 9818046 3WDE7 15/07/2024 17:55 CANG HOA BINH KGIANG View
20 01608/2024/PM.VTU SEA FORCE 2 9382530 XVFN7 15/07/2024 16:30 CANG QT CAI MEP View
Showing 1 - 20 of 361.748 results
of 18.088