Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 02123/2022/PM.VTU YM WIDTH 9708447 VRPE5 30/09/2022 13:02 C CAI MEP TCIT (VT) View
22 22087651/CVHHQN AC XIANGHE 9405447 3ESS7 30/09/2022 09:31 CANG CAI LAN View
23 220930003/DNG ATLANTIC OCEAN 9131008 3WJZ9 30/09/2022 14:51 CANG TIEN SA(D.NANG) View
24 220930002/DNG EVER OUTDO 9913884 5LFC8 30/09/2022 10:43 CANG TIEN SA(D.NANG) View
25 22000050/BT/NAN BINH PHUONG 68 O NA2451 30/09/2022 14:34 CANG BEN THUY NA View
26 04082/2022/VTU VMU SHIRAI 8910330 3WQT9 30/09/2022 14:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
27 04083/2022/VTU TC DOLPHIN 9704544 XVZE7 30/09/2022 14:00 CANG NK MO BACH HO View
28 04081/2022/VTU KELSEY 2 9254214 D7BG 30/09/2022 14:00 CANG VAN AN (V.TAU) View
29 TTR 2209.198/THA VINACOMIN 06 9769740 3WMA9 30/09/2022 14:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
30 0198/ĐDNĐ/TBH TRẦN MINH 36 9487330 3WTW 30/09/2022 14:21 CANG HAI THINH (ND) View
31 TTR 2209.195/THA THẰNG LỢI 27 8656441 XVUY 30/09/2022 10:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
32 22088352/HPG VIETSUN CONFIDENT 9356907 XVGT7 30/09/2022 14:18 TAN CANG 128 View
33 22088390/HPG QUANG HẢI 26 8665351 XVMZ2 30/09/2022 10:34 CANG HAI PHONG View
34 04080/2022/VTU SEA MEADOW 29 9060352 3FIN4 30/09/2022 10:30 CANG HA LUU PTSC(VT) View
35 04079/2022/VTU VUNG TAU 05 9783588 XVCR7 30/09/2022 10:30 CANG NK MO BACH HO View
36 220391/QNM PHÚC HẢI 688 8666343 3WSX 30/09/2022 13:25 CANG KY HA (Q.NAM) View
37 00501/2022/CĐ.VTU SUPERDONG CON DAO II 9850056 3WSP7 30/09/2022 12:15 CANG BEN DAM (VT) View
38 22088134/HTH SHENG WEI 18 9521693 VRQF8 30/09/2022 11:58 CANG VUNG ANG(HTINH) View
39 22087677/HPG LIMCO ACE 9563885 XVIZ 30/09/2022 11:42 CANG HAI PHONG View
40 22088001/HPG FORTUNE NAVIGATOR 9181637 XVPF 29/09/2022 10:06 CANG DINH VU - HP View
Showing 21 - 40 of 245.037 results
of 12.252