Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 22006331/CVHHQN QUANG ANH GM 9600188 3WFJ9 21/01/2022 17:16 CANG CAI LAN View
22 00200/2022/VTU HAI DUONG 26 9605762 XVZK7 21/01/2022 18:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
23 22004192/HCM HONG CHANG SHENG 9178525 BQMH 21/02/2022 16:45 CANG VICT View
24 22006693/HCM SEA DRAGON 9999 9609263 3WGO9 22/01/2022 11:45 CANG KHANH HOI (HCM) View
25 22006592/HCM LONG HAI 02 9597939 3WFO9 22/01/2022 05:45 CANG NM DONG TAU SG View
26 22006504/HCM TÀU CAO TỐC PHÚ QUÝ EXPRESS 9877963 XVFM3 22/01/2022 05:15 SAIGON SHIPMARIN View
27 22005622/HCM SUNNY WIND 9910911 3FNW 22/01/2022 05:30 CANG T.THUAN DONG View
28 22006731/HCM JIN FA 9175860 3FHE4 22/01/2022 05:30 CANG NHA BE (HCM) View
29 22006176/HCM JITRA BHUM 9133329 S6NJ 22/01/2022 03:45 CANG CAT LAI (HCM) View
30 22003781/HCM AS CALIFORNIA 9342695 CQAA2 21/01/2022 16:45 CANG CAT LAI (HCM) View
31 22005663/HCM YANTRA BHUM 9046423 9V8478 21/01/2022 10:45 CANG CAT LAI (HCM) View
32 22002870/HCM ST EVER 9536985 D5MI9 21/01/2022 13:00 CANG CAT LAI (HCM) View
33 22003196/HCM WAN HAI 287 9871347 9V6506 21/01/2022 05:00 CANG CAT LAI (HCM) View
34 22006231/CVHHQN MERIT 9636345 VRKX4 21/01/2022 16:51 CANG CAM PHA View
35 00116/2022/TV.VTU VŨ GIA 668 9610963 3WJO 21/01/2022 16:00 CANG PHU MY (V.TAU) View
36 22005808/HPG WAN HAI 105 9596789 9V8968 21/01/2022 15:58 TAN CANG HAI PHONG View
37 22005839/HPG EVER CERTAIN 9903255 5LCM3 21/01/2022 15:34 VIP GREEN PORT View
38 22004390/HPG TORRES STRAIT 9357523 D5QU4 21/01/2022 15:35 TAN CANG HAI PHONG View
39 22005847/HPG TRIUMPH 9300946 HOIT 20/01/2022 15:24 HOANG DIEU (HP) View
40 00015/2022/CĐ.VTU PACIFIC 18 7810325 3WDG9 21/01/2022 17:00 CANG BEN DAM (VT) View
Showing 21 - 40 of 210.466 results
of 10.524