Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
203481 1765855/HPG CUL SHANTOU 9360348 VRBD8 01/11/2017 16:41 PTSC DINH VU View
203482 1765714/HCM STARSHIP TAURUS 9792498 V7IQ4 01/11/2017 16:56 CANG CAT LAI (HCM) View
203483 1766485/HCM EUROSUN 9546227 A8ZX3 01/11/2017 16:58 CANG SPCT (HCM) View
203484 1766687/HCM FU HAI 8 9532111 V3ZJ8 01/11/2017 16:57 CANG KHANH HOI (HCM) View
203485 1766750/QNH CHINESE TAISHAN 9183506 D5MU2 01/11/2017 21:50 CANG HON GAI View
203486 1766900/HCM Bình Nguyên 36-BLC 3WIS9 01/11/2017 16:31 CANG SAI GON KV III View
203487 171101002/DNG HOANG LINH 36 XVGC 01/11/2017 16:25 CANG DA NANG View
203488 1766915/HPG Bình Nguyên 86 XVVB9 01/11/2017 16:22 CANG HAI PHONG View
203489 00791/2017/PM.VTU MSC VANDYA 9484467 3FDW4 01/11/2017 19:35 CANG QT CAI MEP View
203490 171101001/DNG MCC SHENZHEN 9634696 V2GK7 01/11/2017 16:01 CANG TIEN SA(D.NANG) View
203491 1766876/HCM DUC VIET 568 3WOI 01/11/2017 16:57 CANG SAI GON KV III View
203492 1766872/HCM TAN CANG VICTORY XVVD9 01/11/2017 16:56 CANG TAN CANG (HCM) View
203493 1766649/HPG WAN HAI 266 9233636 9VDB5 01/11/2017 15:43 TAN CANG HAI PHONG View
203494 1765908/HCM SAWASDEE LAEMCHABANG 9046253 DSRJ6 01/11/2017 16:57 CANG CAT LAI (HCM) View
203495 1766870/DNI TRƯỜNG XUÂN 18 3WVI 02/11/2017 10:57 CANG DONG NAI View
203496 1766620/DNI DONGYANG CHEMI 9255969 D7MF 01/11/2017 15:26 CTY VOPAK VN View
203497 1766735/DNI ONSAN CHEMI 9244386 DSRH6 01/11/2017 15:01 CANG GO DAU (P.THAI) View
203498 1766853/HPG GUI FEI 9634074 3EYY4 01/11/2017 15:00 XANG DAU DINH VU View
203499 000044/ĐT/NAN BINH PHUONG 68 NA2451 01/11/2017 14:49 CANG BEN THUY NA View
203500 1766691/HCM HONG HA GAS 3WOH 01/11/2017 14:43 TONG KHO XANG NHA BE View
Showing 203.481 - 203.500 of 210.466 results
of 10.524