Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
203501 02869/2018/PM.VTU MSC LAURENCE 9467419 3FUT9 10/10/2018 14:30 CANG QT CAI MEP View
203502 02868/2018/PM.VTU LOC PHAT STAR 9283552 XVJC 10/10/2018 15:00 CANG CAM PHA (VT) View
203503 02073/2018/VTU TC PRINCESS 9291652 3WWS7 10/10/2018 16:00 CANG VIETSOV PETRO View
203504 1879984/HPG GREAT DOLPHIN 9377585 3FAA7 10/10/2018 16:02 CANG 19-9 View
203505 1879103/HPG CHUN JIN 9113173 BIMT 10/10/2018 15:47 CANG NAM DINH VU View
203506 02076/2018/VTU VIỆT HƯNG 09 9555462 XVMI 10/10/2018 17:19 CANG T.LUU PTSC (VT) View
203507 1879438/HPG COSOCEAN 8795962 H9GU 10/10/2018 15:46 DAP View
203508 1874890/HCM SINAR SANGIR 9444962 3ERD9 10/10/2018 16:01 CANG CAT LAI (HCM) View
203509 1877754/HCM SAWASDEE SINGAPORE 9081021 DSRJ7 10/10/2018 15:36 CANG CAT LAI (HCM) View
203510 1879925/HCM THUY AN 16 8667232 3WYB 10/10/2018 15:37 CANG Z (HO CHI MINH) View
203511 1879895/HPG VENUS 08 9020132 3EMV3 10/10/2018 15:34 XANG DAU DINH VU View
203512 1879446/HCM DA HENG SHAN 9564816 VRFX9 10/10/2018 15:37 TONG KHO XANG NHA BE View
203513 1879483/HPG VIET GAS 9046875 3WDV 10/10/2018 15:35 CANG HAI PHONG View
203514 1877897/HPG ZHONG LIAN HAI XIA 9104990 BJUC 10/10/2018 15:34 PTSC DINH VU View
203515 1879629/CVHHQN NEW HUNTER 9296781 3EBL8 10/10/2018 16:50 CANG CAM PHA View
203516 1879945/HPG CAPE QUEST 9734159 5BRL4 10/10/2018 15:34 VIP GREEN PORT View
203517 1879512/HPG CUU LONG GAS 9143142 3WDW 10/10/2018 15:33 CANG HAI PHONG View
203518 02867/2018/PM.VTU HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 10/10/2018 10:30 CANG PV.GAS (V.TAU) View
203519 02070/2018/VTU LAM HONG 8517645 HO9089 10/10/2018 10:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
203520 02864/2018/PM.VTU CHALLENGER 9722792 C6BX6 10/10/2018 10:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
Showing 203.501 - 203.520 of 245.038 results
of 12.252