Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
203461 1880191/HCM ĐỨC NAM 01 9585443 XVLI 11/10/2018 10:27 CANG SPCT (HCM) View
203462 336.18.KS/CTO THUẬN PHÁT 09 8666736 3WAE 11/10/2018 10:46 CANG HOANG DIEU CTHO View
203463 1880169/DNI TRUNG DUNG 06 9548689 XVQT 11/10/2018 09:44 CANG GO DAU (P.THAI) View
203464 337.18.KS/CTO HẢI PHƯƠNG 107 9560742 3WGM9 11/10/2018 10:28 CANG CAI CUI CTHO View
203465 1880154/DNI Trường Xuân 16 XVSH9 XVSH9 11/10/2018 09:37 CANG DONG NAI View
203466 1879146/HPG OLIVIA 9634672 CQIZ9 11/10/2018 09:39 VIP GREEN PORT View
203467 1879494/HCM ST. MARY 9219252 C4LP2 12/10/2018 08:10 CANG CAT LAI (HCM) View
203468 1879585/HCM HAIAN TIME 9245158 XVLV9 11/10/2018 10:27 CANG VICT View
203469 02080/2018/VTU PTSC THAI BINH 9478640 3WGN 10/10/2018 10:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
203470 02078/2018/VTU HAI DUONG 12 9746504 3WXD7 11/10/2018 00:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
203471 02872/2018/PM.VTU JOSCO TAICANG 9603477 VRLD9 10/10/2018 16:20 CANG SP-PSA (V.TAU) View
203472 02079/2018/VTU ALESSANDRA BOTTIGLIERI 9239460 IBAF 11/10/2018 07:00 CANG PETROX VT View
203473 000741/CL/NAN CHUN WEI 9565120 3EFO4 11/10/2018 08:56 CANG CUA LO (NG.AN) View
203474 1879499/DNI SƠN LỘC 09 9578189 XVXJ 11/10/2018 08:53 CANG DONG NAI View
203475 1880161/DNI HOANG HAI 68 9571777 XVHN 11/10/2018 08:41 CANG DONG NAI View
203476 00925/QNN QUANG ANH 26 9431367 3WTC 11/10/2018 08:38 CANG QUI NHON(BDINH) View
203477 1878751/CVHHQN SARI INDAH 9624624 9V2273 11/10/2018 12:19 CANG HON GAI View
203478 49.18.NĐ.DH/CTO VIET THUAN 235-01 9428501 3WTO 11/10/2018 15:02 DUYEN HAI TRA VINH View
203479 040 ĐDHL/QBH HAO HUNG 01 8806412 3ESC9 11/10/2018 08:39 CANG HON LA (Q.BINH) View
203480 000740/CL/NAN TRUONG SON 18 9294642 3WVP9 11/10/2018 07:53 CANG CUA LO (NG.AN) View
Showing 203.461 - 203.480 of 245.076 results
of 12.254