Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 00815/2022/BTN OCEAN STAR 9008677 3WJK 30/09/2022 15:39 Cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận View
2 22087651/CVHHQN AC XIANGHE 9405447 3ESS7 30/09/2022 09:31 CANG CAI LAN View
3 22087885/HCM HẢI DƯƠNG 99 9601273 XVJY 30/09/2022 07:00 KHU NEO VUNG TAU View
4 22088084/HCM ĐỨC VIỆT 568-18 8665349 3WVQ 30/09/2022 08:00 CANG PHU HUU View
5 22087844/HCM KONA TRADER 9374208 V7YJ7 30/09/2022 12:00 KHU TC GO DA (VT) View
6 22088363/HCM BOJOMA 2901+FLY POWER 3001 8529662 YDA3936 30/09/2022 12:00 KHU TC GO DA (VT) View
7 22088407/HCM THỊNH LONG 36 9409596 3WPM 30/09/2022 13:16 SAI GON HIEP PHUOC View
8 22087211/HPG REN JIAN 6 9143104 BVGH5 30/09/2022 14:49 PTSC DINH VU View
9 22088290/HPG EVER CANDID 9890898 3FCI5 30/09/2022 15:09 GREEN PORT (HP) View
10 22087946/HPG MARGARET SW 9495583 3EYE3 30/09/2022 14:44 HOANG DIEU (HP) View
11 22088402/HCM MACALLAN 15 + CERTAN 9804655 9WRZ5 30/09/2022 14:16 TAN CANG HIEP PHUOC View
12 22088358/HPG THOR FRIEND 9499967 3EFC4 30/09/2022 14:52 HOANG DIEU (HP) View
13 22082628/HPG WOORI SUN 9310678 D7AP 30/09/2022 14:38 CANG HAI PHONG View
14 22088188/HCM QUANG MINH 6 9550993 XVVX 30/09/2022 14:45 CANG NHA BE (HCM) View
15 22087311/HCM SC MEDFORD 9275103 5LAC8 30/09/2022 15:45 CANG CAT LAI (HCM) View
16 22087882/HCM SITC LIDE 9918705 VRUR6 30/09/2022 11:45 CANG CAT LAI (HCM) View
17 22087548/HCM SM JAKARTA 9219240 D7DP 30/09/2022 13:45 CANG CAT LAI (HCM) View
18 22088073/HCM HOANG TUAN 88 9582776 XVDU 30/09/2022 13:45 CANG KHANH HOI (HCM) View
19 22087559/HCM GANTA BHUM 9315862 9V7482 30/09/2022 08:45 CANG CAT LAI (HCM) View
20 22087306/HCM SAWASDEE THAILAND 9377705 D7EE 30/09/2022 10:45 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 1 - 20 of 245.038 results
of 12.252