Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 TTR 2212.002/THA LONG TÂN 79 9533775 XVQC 02/12/2022 18:56 CANG NGHI SON(T.HOA) View
22 TTR 2212.001/THA PHUC HOANG 25 9547908 XVXT 02/12/2022 18:55 CANG NGHI SON(T.HOA) View
23 0226322/QNI AN PHU 15 9626845 3WRX7 02/12/2022 21:29 CANG DQUAT-BEN PHAO View
24 0226222/QNI NHÀ BÈ 09 9305972 3WIJ7 02/12/2022 21:26 CANG DQUAT-BEN PHAO View
25 22108644/CVHHQN VIET THUAN 215-05 9941764 XVOP2 02/12/2022 21:15 CANG CAM PHA View
26 04981/2022/VTU VIET THUAN STAR 9168269 XVRV 02/12/2022 20:00 KHU NEO VUNG TAU View
27 04980/2022/VTU HAI DUONG 55 9552628 XVSD7 02/12/2022 18:30 CANG CAT LO (BRVT) View
28 005/12/22/CVHHNT-VP EMINENCE 9152492 3FIL7 02/12/2022 19:21 CANG VAN PHONG View
29 02608/2022/PM.VTU VIỆT GAS 9046875 3WDV 02/12/2022 17:30 CANG PV.GAS (V.TAU) View
30 02607/2022/PM.VTU VNL RUBY 938258 xvfr7 02/12/2022 17:00 TAN CANG CAI MEP ODA TERMINAL (TCOT) View
31 22001017/CL/NAN AN THINH 09-BSL 9887542 XVEJ3 02/12/2022 18:34 CANG CUA LO (NG.AN) View
32 22001016/CL/NAN THANH THANH DAT 99 9223655 3WNS9 02/12/2022 18:33 CANG CUA LO (NG.AN) View
33 004/12/22/CVHHNT-VP FAIR WINDS 9327009 V7A4838 02/12/2022 18:14 CANG VAN PHONG View
34 22108490/HCM SEA FORCE 2 9382530 XVFN7 03/12/2022 06:00 KHU TC GO DA (VT) View
35 22108488/HCM SKY 2 9549243 XVLB7 03/12/2022 06:00 KHU TC GO DA (VT) View
36 0253/ĐDNĐ/TBH PHUC HOANG 28 9588548 XVID 02/12/2022 15:54 CANG HAI THINH (ND) View
37 22108622/CVHHQN HOANG GIA 56 9601144 XVXH 02/12/2022 18:20 CANG CAM PHA View
38 22105921/CVHHQN STAR 01 9654452 3WFF9 02/12/2022 18:15 CANG CAM PHA View
39 01000/2022/BTN NGOC LONG 9438468 XVEU7 02/12/2022 17:48 CANG DAU KHI BINH THUAN View
40 22105988/HCM AS PAMELA 9434474 V2EM9 02/12/2022 16:30 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 21 - 40 of 253.649 results
of 12.683