Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
245061 1771143/HPG XUTRA BHUM 9308675 HSB3402 21/11/2017 10:44 DINH VU NAM HAI View
245062 1771080/HCM TAN CANG FOUNDATION 3WRO 21/11/2017 10:58 CANG TAN CANG (HCM) View
245063 1771376/HPG HOÀNG ANH 268 3WAC9 21/11/2017 10:44 CANG HAI PHONG View
245064 1770588/HPG WAN HAI 282 9182021 9VJM6 21/11/2017 10:44 TAN CANG HAI PHONG View
245065 1771014/HPG BIEN DONG STAR 3WWN 21/11/2017 14:22 CANG DINH VU - HP View
245066 00956/2017/PM.VTU PHUONG DONG 10 3WHZ 21/11/2017 11:16 CANG SP-PSA (V.TAU) View
245067 1769993/HCM DONGJIN VOYAGER 9802011 D7SB 21/11/2017 10:58 CANG CAT LAI (HCM) View
245068 00954/2017/PM.VTU OCEANUS 9 3WKB9 21/11/2017 10:09 CANG PV.GAS (V.TAU) View
245069 1771117/HCM VITA N 9433054 5BTH3 21/11/2017 10:01 CANG CAT LAI (HCM) View
245070 00955/2017/PM.VTU VIET GAS 3WDV 21/11/2017 14:42 CANG PV.GAS (V.TAU) View
245071 1771321/HPG THANH TRUNG 36 3WTB 21/11/2017 09:55 NAM NINH View
245072 1771328/HTH Victoria 68 3WKG9 21/11/2017 09:53 CANG SON DUONG View
245073 1770745/HPG Trọng Anh 45 XVSX 21/11/2017 09:55 CANG HAI PHONG View
245074 69.17.ks/CTO NASHICO 01 XVLW 21/11/2017 13:26 TRA NOC - CAN THO View
245075 1771282/HCM ATLANTIC OCEAN 3WJZ9 21/11/2017 10:02 CANG BEN NGHE (HCM) View
245076 1770879/HCM GLADIATOR 9445033 V7NR2 21/11/2017 10:02 CANG LOTUS (HCM) View
245077 00468/2017/VTU PVT Mercury 3WIN9 21/11/2017 17:04 CANG DK NG.KHOI (VT) View
245078 1769141/HCM STARSHIP URSA 9650078 V7ZR2 21/11/2017 10:03 CANG CAT LAI (HCM) View
245079 1770968/HCM VAN LY 3WPC 21/11/2017 10:02 CANG BEN NGHE (HCM) View
245080 1771260/HCM BIENDONG FREIGHTER 3WNU 21/11/2017 10:01 CANG BEN NGHE (HCM) View
Showing 245.061 - 245.080 of 253.664 results
of 12.684