Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268461 03538/2018/PM.VTU HUYỀN TRANG 02 9321354 3WGY 07/12/2018 09:00 CANG PHU MY (V.TAU) View
268462 02794/2018/VTU HYUNDAI BANGKOK 9323510 3EIN6 07/12/2018 10:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
268463 02800/2018/VTU APL RAFFLES 9631979 9V5388 07/12/2018 10:00 CANG QT CAI MEP View
268464 03540/2018/PM.VTU VŨ GIA 05 8668341 XVEO9 07/12/2018 10:00 CANG CAM PHA (VT) View
268465 1898746/HCM SILVER SMOOTH 9563029 VRFP8 07/12/2018 15:01 CANG T.THUAN DONG View
268466 1898985/HTH XING LE HAI 9758727 VRQQ7 07/12/2018 12:13 CANG SON DUONG View
268467 1898917/HTH QUANG VINH 68 9599793 3WCV9 07/12/2018 12:14 CANG SON DUONG View
268468 1898553/HTH SPRING AMIR 9403803 VRQZ9 07/12/2018 12:17 CANG VUNG ANG(HTINH) View
268469 1897363/CVHHQN PACIFIC 01 9248198 XVGF9 08/12/2018 07:10 CANG HON GAI View
268470 1899021/HCM MINH NGUYỆT 88 9476214 3WPZ9 07/12/2018 14:59 CANG NHA BE (HCM) View
268471 1898915/HCM TIÊN MINH 9823338 3WPX7 07/12/2018 14:43 CANG SPCT (HCM) View
268472 1898916/HCM HAIVANSHIP 06 8669280 HVS06 07/12/2018 14:43 CANG SPCT (HCM) View
268473 1898091/HPG FRISIA LAHN 9435533 A8SB8 07/12/2018 10:58 GREEN PORT (HP) View
268474 1899060/HCM KIEV 9377274 3WQQ7 07/12/2018 14:59 KHU TC GO DA (VT) View
268475 1898964/HPG SONGA DIAMOND 9460459 V7PS4 07/12/2018 10:57 XANG DAU DINH VU View
268476 01154/QNN BMC ALPHA 9353462 3EZB7 07/12/2018 14:06 CANG QUI NHON(BDINH) View
268477 01153/QNN THAI BINH DUONG 06 9647306 3WHO 07/12/2018 14:05 CANG QUI NHON(BDINH) View
268478 1899007/HPG Thành Linh 18 8664967 XVGf3 07/12/2018 10:56 CANG HAI PHONG View
268479 1898153/HPG VSICO PIONEER 9129017 3WTR 07/12/2018 10:39 CANG HAI PHONG View
268480 1898733/HCM NMC GALAXY 9346196 3WMP 07/12/2018 10:47 CANG TAN THUAN (HCM) View
Showing 268.461 - 268.480 of 317.644 results
of 15.883