Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
203481 TTR 2004.054/NS/THA BRAVE 9567831 3WGP9 07/04/2020 16:01 CANG NGHI SON(T.HOA) View
203482 01152/2020/PM.VTU MY VUONG 8915299 3WHT 07/04/2020 10:10 CANG CAM PHA (VT) View
203483 20029836/HPG HAIAN BELL 9248942 3WIH7 07/04/2020 14:38 CANG HAI AN View
203484 13/MTO NEW HORIZON 9816024 9V5465 07/04/2020 14:06 CANG MY THO (L.AN) View
203485 20030372/HCM TAN CANG FOUNDATION 9122332 3WRO 07/04/2020 17:55 TAN CANG HIEP PHUOC View
203486 20028852/HCM YM HEIGHTS 9301275 BLII 07/04/2020 22:55 CANG CAT LAI (HCM) View
203487 20027965/HCM CAPE FERROL 9359325 V7PF6 07/04/2020 16:45 CANG CAT LAI (HCM) View
203488 20025399/HCM WAN HAI 302 9238167 9VDB8 07/04/2020 16:30 CANG CAT LAI (HCM) View
203489 20028501/HCM GSL KETA 9225782 C6ZM9 07/04/2020 20:15 CANG CAT LAI (HCM) View
203490 20029779/HCM VIETSUN PACIFIC 9264219 3WJS9 07/04/2020 15:35 CANG BEN NGHE (HCM) View
203491 20030137/HCM FORTUNE NAVIGATOR 9181637 XVPF 07/04/2020 14:30 CANG TAN THUAN (HCM) View
203492 20028497/HCM ST GREEN 9536973 D5MK4 07/04/2020 13:15 CANG CAT LAI (HCM) View
203493 20029767/DNI WOOJIN FRANK 9317262 DSRN8 07/04/2020 12:31 CANG GO DAU (P.THAI) View
203494 20030487/DNI AQUAMARINE GAS 8514277 3WKN 07/04/2020 12:08 DN TM DV SV HONG MOC View
203495 20030583/HCM VIET THUAN 235 9527362 3WIR9 07/04/2020 10:15 KHU TC GO DA (VT) View
203496 20030081/HTH ADAVEGA 9539339 D5VT9 07/04/2020 12:02 CANG VUNG ANG(HTINH) View
203497 20029272/HCM CSCL PANAMA 9385972 VRDY5 07/04/2020 13:30 CANG CAT LAI (HCM) View
203498 20029982/HCM PHU AN 36 9587415 XVRQ 07/04/2020 10:30 CANG KHANH HOI (HCM) View
203499 01150/2020/PM.VTU GIA PHÚC 02 9533775 XVQC 07/04/2020 09:30 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
203500 20030221/HPG TAN CANG GLORY 9334105 XVFA9 07/04/2020 14:39 TAN CANG (189) View
Showing 203.481 - 203.500 of 318.559 results
of 15.928