Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284961 00193/QTI PHUC HOANG 26 9425485 3WPO 07/04/2019 13:12 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
284962 050519/QNI HẢI NAM 67 9574755 XVFG 07/04/2019 12:47 CANG DQUAT-BEN PHAO View
284963 050419/QNI OPEC CAPRI 9351866 3WSD7 07/04/2019 12:46 CANG DQUAT-BEN PHAO View
284964 131.19.NĐ.KS/CTO THÀNH NAM 69 9596648 3WED9 08/04/2019 11:27 CANG HOANG DIEU CTHO View
284965 01054/2019/PM.VTU SEA TIGER 8741222 XVZB9 07/04/2019 08:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
284966 01055/2019/PM.VTU SEA BEAR 9377872 3WQP7 07/04/2019 08:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
284967 01228/2019/VTU DẦU KHÍ 108 7391135 XVCB 07/04/2019 09:30 CANG BA RIA VUNG TAU View
284968 01227/2019/VTU CH 305 CH305 CH305 07/04/2019 09:00 CANG BA RIA VUNG TAU View
284969 01056/2019/PM.VTU SAN DIEGO BRIDGE 9560376 3FTY6 07/04/2019 09:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
284970 00041/2019/CĐ.VTU Nghĩa Thành 27 8665777 NT27 07/04/2019 07:00 CANG BEN DAM (VT) View
284971 01226/2019/vtu RICH MIGHTY 9374662 9LU2677 07/04/2019 13:00 CANG DONG XUYEN View
284972 01229/2019/VTU POLESTAR 9140293 T2JD5 08/04/2019 12:00 CANG PHU MY (V.TAU) View
284973 19031145/HCM DYNAMIC OCEAN 18 9616711 3WCW9 07/04/2019 11:54 CANG SOAI RAP (DT) View
284974 1904.039/NS/THA HAO HUNG 666 9137961 3EUQ7 07/04/2019 12:52 CANG NGHI SON(T.HOA) View
284975 1904.038/NS/THA DAI TAY DUONG 36 9608623 3WEG9 07/04/2019 12:52 CANG NGHI SON(T.HOA) View
284976 19031189/HTH NEW ENERGY 9306524 3WLB 07/04/2019 15:32 CANG SON DUONG View
284977 1904.037/NS/THA MINH TRƯỜNG 18 9586992 XVZT 07/04/2019 12:51 CANG NGHI SON(T.HOA) View
284978 19030970/QNH ORIENTAL BREEZE 9797709 3FBH8 07/04/2019 11:46 CANG CAI LAN View
284979 0381-XC/2019/QNN FUTURE 9149847 3FSC7 07/04/2019 17:33 CANG QUI NHON(BDINH) View
284980 19030572/HPG SUNNY ROSE 9738765 3ERV3 07/04/2019 10:31 GREEN PORT (HP) View
Showing 284.961 - 284.980 of 350.099 results
of 17.505