Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 526.2024.ND/KGG SUPERDONG XI 9824485 XVSP9 21/07/2024 15:10 CANG NAM DU KGIANG View
2 02288/2024/VTU EVAY 9571002 D5FO9 21/07/2024 14:00 CANG CT HS TRUONG SA View
3 24092469/DNI STAR 62 9608568 3WJN9 21/07/2024 14:49 CANG GO DAU (P.THAI) View
4 5221.2024/KGG.PQ SUPERDONG XII 9824497 XVQY9 21/07/2024 14:47 CANG BAI VONG KGIANG View
5 00767/2024/CĐ.VTU SUPERDONG CON DAO I 9840386 3WAA 21/07/2024 14:57 CANG TAUKHACH CONDAO View
6 24000681/CL/NAN NHÀ BÈ 11 9427419 XVLE7 21/07/2024 14:20 CANG CUA LO (NG.AN) View
7 3364.2024/KGG.HT THRIVING 8 9908877 XVKS3 21/07/2024 14:27 CANG THACH THOI KG View
8 525.2024.ND/KGG SUPERDONG II 8669072 XVFZ 21/07/2024 14:23 CANG NAM DU KGIANG View
9 5220.2024/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 5 9855252 3WQC7 21/07/2024 14:10 CANG BAI VONG KGIANG View
10 5219.2024/KGG.PQ THRIVING 7 9840403 3WAR7 21/07/2024 14:08 CANG QUOC CHANH KG View
11 5218.2024/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 9 9858632 3WPL7 21/07/2024 14:07 CANG BAI VONG KGIANG View
12 24090467/CVHHQN LILA FUJI 9658680 5LNX5 21/07/2024 14:02 CANG CAM PHA View
13 24092224/HCM GREAT WALRUS 9450179 3WQU 21/07/2024 10:00 CANG NHA BE (HCM) View
14 24089780/HCM CUL QINGDAO 9958523 9V8954 20/07/2024 16:30 CANG CAT LAI (HCM) View
15 24089181/HCM DONGJIN CONFIDENT 9939266 D7XF 20/07/2024 16:30 CANG CAT LAI (HCM) View
16 24091502/HCM SITC INCHON 9528856 VRIJ5 21/07/2024 01:00 CANG CAT LAI (HCM) View
17 24089895/HCM SAWASDEE ALTAIR 9946635 V7A6141 20/07/2024 17:00 CANG CAT LAI (HCM) View
18 24089826/HCM SKY SUNSHINE 9854492 D5ST2 21/07/2024 10:00 CANG CAT LAI (HCM) View
19 2477.2024.RG/KGG PHU QUOC EXPRESS 8 9847774 3WQG7 21/07/2024 13:56 CANG RACH GIA KG View
20 24091504/HCM SITC DANANG 9241009 H3TQ 21/07/2024 02:00 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 1 - 20 of 362.857 results
of 18.143