Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260381 19013254/HCM BINDI IPSA 9593517 V7CC7 17/02/2019 17:41 CANG CAT LAI (HCM) View
260382 0182/QNN CAPE QUEST 9734159 5BRL4 17/02/2019 11:07 CANG QUI NHON(BDINH) View
260383 190057/QNM WELL SAILING 1 9071167 V3TC3 17/02/2019 08:14 CANG CHU LAI View
260384 19014330/HTH PVT AROMA 9334480 XVKO9 17/02/2019 08:00 CANG SON DUONG View
260385 19014390/CVHHQN TAN BINH 134 9236858 3WUN9 17/02/2019 19:24 CANG HON GAI View
260386 19013978/DNI SHOTAN 9709271 3EWS3 17/02/2019 17:04 CANG GO DAU (P.THAI) View
260387 018 ĐDHL/QBH BICH THANH 18 9608611 3WLA9 17/02/2019 07:33 CANG HON LA (Q.BINH) View
260388 023219/QNI TRỌNG TRUNG 81 9861988 XVCI7 17/02/2019 06:07 CANG DQUAT-BEN PHAO View
260389 190217001/DNG SPRINTER 9149861 3FZH7 17/02/2019 08:16 CANG DA NANG View
260390 023119/QNI STS PIONEER 9162069 3WHP9 16/02/2019 22:43 CANG DQUAT-BEN PHAO View
260391 0019/NDH NAM PHUONG 18 9551002 3WIQ9 16/02/2019 22:09 CANG HAI THINH (ND) View
260392 1902.090/NS/THA BLUE OCEAN 01 9790957 3WSM7 16/02/2019 22:54 CANG LHD NGHI SON View
260393 1902.089/NS/THA BLUE OCEAN 02 9790969 3WBG7 16/02/2019 22:53 CANG LHD NGHI SON View
260394 19014281/HTH DANOS Z 9227833 D5HG8 16/02/2019 21:21 CANG VUNG ANG(HTINH) View
260395 031/02/19/CVHHNT-VP PETROLIMEX 10 9239642 XVFT 16/02/2019 20:14 CANG VAN PHONG View
260396 023019/QNI Long Phu 08 8990407 3WFY9 16/02/2019 20:12 CANG DQUAT-BEN PHAO View
260397 000123/2019/CL/NAN WAN TONG 18 9665944 BCKC 16/02/2019 19:53 CANG CUA LO (NG.AN) View
260398 016/02/19/CVHHNT-BN PACIFIC OCEAN 01 8868276 XVQH9 17/02/2019 11:46 CANG BA NGOI (K.HOA) View
260399 00564/2019/VTU CREST ARGUS 5 9726877 9V3129 16/02/2019 10:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
260400 00565/2019/VTU Sao Mai 02 8017114 XVSG 16/02/2019 09:00 CANG NK MO BACH HO View
Showing 260.381 - 260.400 of 318.560 results
of 15.928