Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 03723/2023/VTU CMA CGM CHILE 9839935 9HA5073 04/12/2023 00:00 GEMALINK View
2 815.23.ND/KGG HOA BINH SHIP 01 9863388 3WZC7 03/12/2023 13:18 CANG NAM DU KGIANG View
3 3205.23.RG/KGG SUPERDONG VIII 9784996 3WNM9 03/12/2023 13:05 CANG RACH GIA KG View
4 3204.23.RG/KGG PHU QUOC EXPRESS 6 9847762 3WPT7 03/12/2023 13:00 CANG RACH GIA KG View
5 3203.23.RG/KGG THRIVING 16 XVZN2 XVZN2 03/12/2023 12:58 CANG RACH GIA KG View
6 01138/2023/CĐ.VTU SUPERDONG CON DAO I 9840386 3WAA 03/12/2023 12:20 CANG BEN DAM (VT) View
7 4144.2023/KGG.HT THRIVING 4 9804722 3WXC9 03/12/2023 12:36 CANG THACH THOI KG View
8 4143.2023/KGG.HT BINH AN HA TIEN 02 9819973 3WHL7 03/12/2023 12:32 CANG BINH AN KGIANG View
9 3202.23.RG/KGG PHU QUOC EXPRESS 27 9945813 XVIO2 03/12/2023 12:06 CANG RACH GIA KG View
10 4142.2023/KGG.HT PHU QUOC EXPRESS 9 9858632 3WPL7 03/12/2023 11:53 CANG HA TIEN KG View
11 03720/2023/VTU THANH NAM 79 9548483 XVSX2 03/12/2023 09:00 CANG CAT LO (BRVT) View
12 01137/2023/CĐ.VTU TRƯNG NHỊ 9889966 XVJB3 03/12/2023 10:52 CANG BEN DAM (VT) View
13 814.23.ND/KGG SUPERDONG XI 9824485 XVSP9 03/12/2023 10:55 CANG NAM DU KGIANG View
14 3201.23.RG/KGG SUPERDONG VII 9784946 3WML9 03/12/2023 10:15 CANG RACH GIA KG View
15 3200.23.RG/KGG PHU QUOC EXPRESS 8 9847774 3WQG7 03/12/2023 10:09 CANG RACH GIA KG View
16 1119cc/2023/QNN DONG HO 9159309 JVTY6 03/12/2023 13:29 CANG QUI NHON(BDINH) View
17 23135152/QNH INDIGO MARCH 9530711 3EYM6 03/12/2023 09:53 CANG HON GAI View
18 4141.2023/KGG.HT BINH AN HA TIEN 03 9850484 XVCS7 03/12/2023 09:41 CANG BINH AN KGIANG View
19 23136483/HPG VIETSUN FORTUNE 9438339 3WMB9 03/12/2023 09:29 TAN CANG 128 View
20 23136710/HPG RU YI HAI 9950478 3E2005 03/12/2023 09:21 HOANG DIEU (HP) View
Showing 1 - 20 of 317.645 results
of 15.883