Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
355241 46.17.ks/CTO TAN CANG FOUNDATION 3WRO 27/10/2017 08:24 CANG CAN THO View
355242 00744/2017/PM.VTU ZIM BARCELONA 9280835 4XIS 26/10/2017 15:56 TANCANG CAI MEP TVAI View
355243 1765549/HCM THUY AN 26 XVOH 26/10/2017 15:07 CANG SPCT (HCM) View
355244 1765353/HPG VMU SHIRAI 3WQT9 26/10/2017 15:09 XANG DAU DINH VU View
355245 1763826/HCM LEDA TRADER 9213117 D5CJ4 26/10/2017 16:52 CANG CAT LAI (HCM) View
355246 1765290/HCM HS OCEANO 9300984 A8JS8 26/10/2017 16:52 CANG CAT LAI (HCM) View
355247 1763427/HCM EVER POWER 9249221 H9VE 26/10/2017 16:52 CANG CAT LAI (HCM) View
355248 1765409/HPG Bình Dương 666 3WLJ 26/10/2017 15:09 CANG HAI PHONG View
355249 1764880/HCM T PRIME 9611503 V7OG5 26/10/2017 16:51 CANG TAN THUAN (HCM) View
355250 1765544/HPG An Phú 868 3WMR 26/10/2017 15:08 CANG VAT CACH (HP) View
355251 1765195/HCM VTC OCEAN 9191046 3WYY 26/10/2017 16:51 CANG SOAI RAP (DT) View
355252 1764325/HPG BIEN DONG STAR 9228289 3WWN 26/10/2017 14:40 CANG DINH VU - HP View
355253 1764633/HCM THANA BHUM 9300142 9VBE3 26/10/2017 16:51 CANG VICT View
355254 008.TA.DT/HUE THANH MINH 09 3WMB 26/10/2017 15:24 CANG THUAN AN (HUE) View
355255 1765540/HCM HẢI DƯƠNG 07 XVSF 26/10/2017 14:28 TAN CANG HIEP PHUOC View
355256 1764913/HCM HUU NGHI 139 3WQD9 26/10/2017 16:51 TONG KHO XANG NHA BE View
355257 00373/2017/VTU THANH VAN 16 9748942 3WPQ9 26/10/2017 16:14 KHU NEO VUNG TAU View
355258 1763801/HCM HAI SU 2 9216858 VRQU3 26/10/2017 16:52 CANG CAT LAI (HCM) View
355259 1765434/QNH PHUONG DONG 568 XVWQ 26/10/2017 14:15 NM XI MANG THANGLONG View
355260 1765018/HCM HYUNDAI HIGHWAY 9158575 3FGU8 26/10/2017 16:52 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 355.241 - 355.260 of 361.765 results
of 18.089