Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
203481 19113696/HCM WAN HAI 303 9238179 S6DT5 07/01/2020 07:15 CANG CAT LAI (HCM) View
203482 20001956/HCM ROYAL 45 9559793 XVAP 07/01/2020 10:00 CANG NHA BE (HCM) View
203483 19118258/HCM CARDIFF TRADER 9261815 9HA3356 07/01/2020 11:00 CANG CAT LAI (HCM) View
203484 20000318/HCM ORIENTAL BRIGHT 9412804 3EME9 07/01/2020 11:00 CANG CAT LAI (HCM) View
203485 20001488/HCM ADVANTAGE 9161833 H3OU 07/01/2020 09:37 CANG SPCT (HCM) View
203486 19115932/HCM ULANGA 9690080 CQBU 08/01/2020 07:30 CANG CAT LAI (HCM) View
203487 20000415/HCM LYDIA 9377573 CQDQ 08/01/2020 08:00 CANG CAT LAI (HCM) View
203488 20002016/CVHHQN PHUONG DONG 06 9054846 3WQH 07/01/2020 14:00 CANG CAM PHA View
203489 20001284/CVHHQN SEA ARIES 9236846 H9AL 07/01/2020 14:01 CANG CAM PHA View
203490 TTR2001.049/THA PHUC HOANG 28 9588548 XVID 07/01/2020 14:24 CANG NGHI SON(T.HOA) View
203491 0004320/QNI SHT 56 9552707 3WCK 07/01/2020 13:25 CANG HOA PHAT DQUAT View
203492 07.20.XC.KS/CTO PACIFIC PETRO 02 9616694 3WKR9 08/01/2020 08:15 CANG CAN THO View
203493 20001134/CVHHQN DYNA PURE 9343431 3ECQ3 08/01/2020 09:05 CANG CAI LAN View
203494 20001789/HPG BULKTEC 9473406 VRFJ3 07/01/2020 14:19 CANG DOAN XA - HP View
203495 00070/2020/PM.VTU DERYOUNG SUNFLOWER 9369148 VRCX2 07/01/2020 07:00 CANG SITV (VUNG TAU) View
203496 00071/2020/PM.VTU D.A-XUYEN A 09 8667115 3WZL 07/01/2020 10:00 CANG PHU MY (V.TAU) View
203497 00073/2020/PM.VTU THẮNG LỢI 09 ALCI 8666712 3WYF 07/01/2020 11:00 CANG QUOC TE THI VAI View
203498 00072/2020/PM.VTU PETROGAS 05 8820171 3WFK 07/01/2020 11:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
203499 00074/2020/PM.VTU LADY FAVIA 9237890 3WSO7 07/01/2020 12:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
203500 TTR 2001.050/NS/THA TRUNG DŨNG STAR 8669266 XVKQ 07/01/2020 12:35 CANG NGHI SON(T.HOA) View
Showing 203.481 - 203.500 of 306.339 results
of 15.317