Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
261421 1828411/HPG MAERSK ATLANTIC 9175808 VRDG6 04/05/2018 17:04 VIP GREEN PORT View
261422 00601/2018/VTU HERCULES M 9108697 3WNR 04/05/2018 17:49 KHU NEO VUNG TAU View
261423 00065/2018/CD.VTU CON DAO 09 CONDAO09 04/05/2018 17:00 CANG BEN DAM (VT) View
261424 1829664/HPG KHARIS HERITAGE 9402512 D8BG 04/05/2018 16:58 CANG DINH VU - HP View
261425 1829643/HPG MINDORO 9310795 H8HI 04/05/2018 16:48 HOANG DIEU (HP) View
261426 1829328/HCM BIEN DONG STAR 3WWN 04/05/2018 16:43 CANG TAN THUAN (HCM) View
261427 1829869/DNI SURYA WIRA 29 + SURYA CAKRA 5 9556492 9V7971 04/05/2018 16:42 CANG GO DAU (P.THAI) View
261428 180504008/DNG Bình Nguyên 168 XVRX 04/05/2018 21:20 CANG DA NANG View
261429 1829824/HCM HAI SU 1 9216846 VRQQ2 04/05/2018 16:43 TAN CANG HIEP PHUOC View
261430 1828464/HCM SM BANGKOK 9197349 D7SV 04/05/2018 16:43 CANG CAT LAI (HCM) View
261431 1830134/HTH OPEC CAPRI 3WSD7 04/05/2018 16:34 CANG VUNG ANG(HTINH) View
261432 1828376/HCM CAPE FULMAR 9359313 V7LX8 04/05/2018 16:43 CANG CAT LAI (HCM) View
261433 1830114/HPG MEKONG 3WHW9 04/05/2018 16:33 CUA CAM View
261434 1829528/HCM WAN HAI 211 9048574 9VDR 04/05/2018 16:43 CANG CAT LAI (HCM) View
261435 1828008/HCM HANSA MAGDEBURG 9256377 A8TL2 04/05/2018 16:43 CANG CAT LAI (HCM) View
261436 1828010/HCM GH MISTRAL 9300984 V7NL3 04/05/2018 17:14 CANG CAT LAI (HCM) View
261437 1828725/HPG VINAFCO 26 3WMC9 04/05/2018 16:21 CANG HAI PHONG View
261438 01141/2018/PM.VTU HA MINH 189 3WJO 04/05/2018 16:36 CANG THI NAI View
261439 1829764/HPG HAIAN SONG 9236585 3WNF9 04/05/2018 16:16 TAN CANG HAI PHONG View
261440 1830107/HCM GAEA 9460540 3FJE2 04/05/2018 16:43 TONG KHO XANG NHA BE View
Showing 261.421 - 261.440 of 284.953 results
of 14.248