Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
261381 1829988/HPG VIETSUN PACIFIC 3WJS9 05/05/2018 11:32 TAN CANG 128 View
261382 1829817/HPG GREYMAN EXPRESS 9733777 9V3518 05/05/2018 11:33 CANG CA HA LONG View
261383 01142/2018/PM.VTU YM ELIXIR 9353266 A8OS2 05/05/2018 11:31 C CAI MEP TCIT (VT) View
261384 1829730/HPG YM INSTRUCTION 9331086 A8KS6 05/05/2018 11:34 DINH VU NAM HAI View
261385 1830208/HPG PADMA 9152583 A8DP7 05/05/2018 11:34 VIP GREEN PORT View
261386 1830200/HPG UNI-ANGEL 9143350 3FST7 05/05/2018 11:33 PTSC DINH VU View
261387 1830240/HCM VINH AN 9251236 XVEK 05/05/2018 10:41 CANG NHA BE (HCM) View
261388 1830257/CVHHQN VINACOMIN 01 3WNC 05/05/2018 10:39 CANG CAM PHA View
261389 1830271/HPG TUAN DUNG 25 XVVZ 05/05/2018 10:42 CANG HAI PHONG View
261390 1829802/HCM BASIC PRINCESS 9635743 3EVW9 05/05/2018 10:42 CANG KHANH HOI (HCM) View
261391 1830088/HCM THANH DAT 18 BLC 3WWP 05/05/2018 10:41 CANG NHA BE (HCM) View
261392 1829918/HPG TAN CANG VICTORY XVVD9 05/05/2018 10:42 CANG HAI PHONG View
261393 1830098/HCM HAIAN TIME XVLV9 05/05/2018 10:42 CANG VICT View
261394 1830168/HCM COSMIC POLARIS 9780299 3FPD8 05/05/2018 10:41 CANG LOTUS (HCM) View
261395 01143/2018/PM.VTU MAERSK SHANGHAI 9725158 D5LD2 05/05/2018 10:09 TANCANG CAI MEP TVAI View
261396 1829936/HCM STARSHIP URSA 9650078 V7ZR2 05/05/2018 10:42 CANG CAT LAI (HCM) View
261397 1829534/HPG AMERICAN HIGHWAY 9205976 H3AJ 05/05/2018 10:01 TAN CANG HAI PHONG View
261398 01144/2018/PM.VTU HAIAN TIME XVLV9 05/05/2018 10:07 C CAI MEP TCIT (VT) View
261399 1828316/HCM AS COLUMBIA 9320037 CQIU6 05/05/2018 10:42 CANG CAT LAI (HCM) View
261400 1829810/HPG TAN CANG 86 9488712 XVVX9 05/05/2018 10:01 CANG HAI PHONG View
Showing 261.381 - 261.400 of 284.971 results
of 14.249