Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 2368.2023/KGG.PQ SUPERDONG IV 9647265 3WDS9 09/06/2023 12:31 CANG BAI VONG KGIANG View
2 2367.2023/KGG.PQ THRIVING 9 9892420 XVHW3 09/06/2023 12:30 CANG QUOC CHANH KG View
3 1486.2023/KGG.HT THRIVING 4 IMO9804 3WXC9 09/06/2023 12:28 CANG THACH THOI KG View
4 23062111/HCM HAO HENG 11 8744183 H9BF 09/06/2023 10:30 Công ty Cổ phần Cảng Long An View
5 23061611/HCM VINAFCO 28 9128984 3WTG 09/06/2023 08:40 CANG LOTUS (HCM) View
6 23057785/HCM MAERSK NORDDAL 9894674 3EZM8 09/06/2023 08:30 CANG CAT LAI (HCM) View
7 23061574/HCM GSL AFRICA 9473626 A8VG2 08/06/2023 14:30 CANG CONT SPITC View
8 00624/2023/CĐ.VTU NGHĨA THÀNH 18 9022611 NT18 09/06/2023 11:00 CANG BEN DAM (VT) View
9 23061228/HCM MONACO 9314961 A8IF2 08/06/2023 18:00 CANG CAT LAI (HCM) View
10 23057280/HCM WAN HAI 177 9555137 5LFU7 07/06/2023 14:00 CANG CAT LAI (HCM) View
11 1485.2023/KGG.HT SUPERDONG III 9622277 XVRH 09/06/2023 11:56 CANG HA TIEN KG View
12 1325.23.RG/KGG SUPERDONG II 8669072 XVFZ 09/06/2023 11:45 CANG RACH GIA KG View
13 2366.2023/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 7 9853955 3WPU7 09/06/2023 11:31 CANG BAI VONG KGIANG View
14 2365.2023/KGG.PQ SUPERDONG XII 9824497 XVQY9 09/06/2023 11:30 CANG BAI VONG KGIANG View
15 01624/2023/VTU PVT Mercury 9426946 3WIN9 09/06/2023 15:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
16 427.23.ND/KGG PHU QUOC EXPRESS 9 9858632 3WPL7 09/06/2023 11:10 CANG NAM DU KGIANG View
17 150-2023.CM.DT/HUE SÔNG HÀN 9224013 SONGHAN 09/06/2023 10:55 CANG CHAN MAY (HUE) View
18 01623/2023/VTU HO TAY 9603843 3WCB9 09/06/2021 11:00 KHU NEO VUNG TAU View
19 00623/2023/CĐ.VTU TRƯNG NHỊ 9889966 XVJB3 09/06/2023 11:00 CANG BEN DAM (VT) View
20 00622/2023/CĐ.VTU CÔN ĐẢO EXPRESS 36 9879600 XVHD3 09/06/2023 09:30 CANG BEN DAM (VT) View
Showing 1 - 20 of 284.974 results
of 14.249