Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
210461 00228/2018/VTU CMA CGM LOIRE 9674531 9HA3739 25/02/2018 16:56 CANG QT CAI MEP View
210462 1812573/HPG APOLLO PACIFIC 3WMN 25/02/2018 16:17 XANG DAU DINH VU View
210463 1812580/HPG VIỆT PHÚC 05 3WEY 25/02/2018 16:09 CANG VAT CACH (HP) View
210464 1812380/HPG HONGKONG VOYAGER 9402500 D7BC 25/02/2018 15:50 CANG DINH VU - HP View
210465 020418/QNI Anh Duy 168-BIDV 3WAM 25/02/2018 15:45 Cảng Dung Quất View
210466 1812260/HPG SINOKOR HONGKONG 9146663 DSRA4 25/02/2018 15:49 GREEN PORT (HP) View
210467 61/đdlm/THA TRUONG XUAN 02 XVND9 25/02/2018 15:44 CANG HAI PHONG View
210468 00477/2018/PM.VTU THANH DAT 18 BLC 3WWP 25/02/2018 22:22 CANG BA RIA VUNG TAU View
210469 1811712/HCM CSCL SAN JOSE 9402615 VREP4 25/02/2018 17:09 CANG CAT LAI (HCM) View
210470 00136/QNN HOSEI 8 9511363 3ETH6 26/02/2018 07:39 CANG QUI NHON(BDINH) View
210471 1812365/HPG EDRICKO 11 8682361 YBEU2 25/02/2018 15:42 XANG DAU DINH VU View
210472 1811970/HPG SUNNY CAMELLIA 9698393 VRNZ6 25/02/2018 15:45 TAN CANG HAI PHONG View
210473 020318/QNI PHUONG DONG STAR XVJI 25/02/2018 15:32 Cảng Dung Quất View
210474 57.18.ks/CTO NHÀ BÈ 03 XVLQ 26/02/2018 08:20 CANG CAN THO View
210475 000291/CL/NAN VIETSUN INTEGRITY XVPI9 25/02/2018 17:18 CANG CUA LO (NG.AN) View
210476 1812405/HCM TRỌNG TRUNG 89 XVQX 25/02/2018 17:09 TONG KHO XANG NHA BE View
210477 1812091/DNI RATTANA NAREE 9245055 HSDS2 25/02/2018 14:01 CANG GO DAU (P.THAI) View
210478 1812487/HCM MINH CONG 68 3WOF 25/02/2018 17:09 NM XI MANG HA LONG View
210479 020218/QNI NHA BE 09 3WIJ7 25/02/2018 13:17 CANG DQUAT-BEN PHAO View
210480 180225001/DNG AN PHÚ 16 9561681 3WAH9 25/02/2018 11:46 CANG DA NANG View
Showing 210.461 - 210.480 of 227.259 results
of 11.363