Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
239021 010517/QNI STS PIONEER 3WHP9 21/10/2017 09:49 CANG DQUAT-BEN PHAO View
239022 1763964/DNI HONG HA GAS 3WOH 22/10/2017 10:57 CANG PV.GAS (V.TAU) View
239023 000095/CL/NAN LONG PHU 18 3WDF9 21/10/2017 09:26 CANG CUA LO (NG.AN) View
239024 44.17.KS/CTO SAO MAI 135 XVMG 21/10/2017 09:29 TRA NOC - CAN THO View
239025 1764156/HCM PETROLIMEX 15 9191759 XVYW 21/10/2017 10:19 TONG KHO XANG NHA BE View
239026 1763787/DNI HW GLOBAL 8914037 3EJX8 21/10/2017 09:08 CTY LD PHU DONG View
239027 1764160/HPG HÙNG MẠNH 36 XVXO 21/10/2017 09:01 CANG HAI PHONG View
239028 1763862/HPG IAL 001 9140061 VRHW6 21/10/2017 09:02 TAN CANG HAI PHONG View
239029 1763719/HPG NAM PHAT 01 3WAQ9 21/10/2017 09:00 CANG HAI PHONG View
239030 1762901/HPG HEUNG-A YOUNG 9695298 V7GJ4 21/10/2017 09:01 TAN CANG HAI PHONG View
239031 1764101/QNH PL YUI LAAM 8921664 H3PQ 21/10/2017 16:08 CANG CAI LAN View
239032 171020008/DNG MORNING VISHIP XVHH 20/10/2017 22:24 CANG TIEN SA(D.NANG) View
239033 010471/QNI HUU NGHI 139 3WQD9 20/10/2017 20:57 CANG DQUAT-BEN PHAO View
239034 1764095/HCM DUC VIET 568 3WOI 20/10/2017 18:50 CANG SAI GON KV III View
239035 1763983/HPG TRUNG THAO 36-BLC 3WHH9 20/10/2017 17:39 CANG HAI PHONG View
239036 00688/2017/PM.VTU HONG HA GAS 3WOH 21/10/2017 06:15 CANG PV.GAS (V.TAU) View
239037 00685/2017 VIET GAS 3WDV 20/10/2017 18:17 CANG PV.GAS (V.TAU) View
239038 00684/2017/PM.VTU VMU SHIRAI 3WQT9 20/10/2017 18:22 CANG PV.GAS (V.TAU) View
239039 1764042/HPG THẮNG LỢI 09 ALCI 3WYF 20/10/2017 17:11 SONG DA 12.4 View
239040 1763097/HCM KAMA BHUM 9133331 9V8476 21/10/2017 10:19 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 239.021 - 239.040 of 245.075 results
of 12.254