Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
261441 19114204/HPG LILA HOCHIMINH 9152600 D5UX2 21/12/2019 09:51 TAN CANG HAI PHONG View
261442 19114184/CVHHQN THÀNH ĐẠT 36 8685129 XVPO 21/12/2019 10:53 CANG CAM PHA View
261443 191221003/DNG SUN UNITY 9803106 3FNO 21/12/2019 13:39 CANG TIEN SA(D.NANG) View
261444 04779/2019/VTU CON DAO 10 9024425 condao10 16/12/2019 17:00 CANG CAT LO (BRVT) View
261445 04786/2019/VTU VUNG TAU 05 9783588 XVCR7 17/12/2019 00:02 CANG VIETSOV PETRO View
261446 19113794/HPG KMTC TOKYO 9848871 H8SF 21/12/2019 09:52 CANG DINH VU - HP View
261447 19113842/HPG VICTORIA 19 9664108 3WJU9 21/12/2019 09:51 CANG CA HA LONG View
261448 19113952/QNH NAM THÀNH 35 8667608 NT35 22/12/2019 07:45 CANG HON GAI View
261449 04132/2019/PM.VTU SEA FORCE 2 9382530 XVFN7 21/12/2019 08:00 CANG QT CAI MEP View
261450 04133/2019/PM.VTU SEA WINNER 9687033 3WHA9 21/12/2019 08:00 CANG QT CAI MEP View
261451 04836/2019/VTU VUNG TAU 02 9532862 XVCH 20/12/2019 19:00 CANG NK MO BACH HO View
261452 19113888/CVHHQN CIELO DI CARTAGENA 9695640 9HA4016 21/12/2019 10:53 CANG CAM PHA View
261453 0190619/QNI DONGBANG GIANT NO.8 9659957 DSRM5 21/12/2019 08:29 CANG DOOSAN D.QUAT View
261454 04838/2019/VTU TAN CANG 63 9282352 3WND9 20/12/2019 15:00 CANG VIETSOV PETRO View
261455 04129/2019/PM.VTU TRUNG DŨNG STAR 8669266 XVKQ 20/12/2019 19:30 CANG PHU MY (V.TAU) View
261456 19114303/CVHHQN KAI YUE 9181041 3FZJ2 21/12/2019 10:53 CANG CAM PHA View
261457 058/12/19/CVHHNT-VP LONG PHÚ 04 7608095 XVLR 21/12/2019 08:21 CANG VAN PHONG View
261458 059/12/19/CVHHNT-VP BRAVE 9567831 3WGP9 21/12/2019 08:28 CANG VAN PHONG View
261459 TTR1912.127/THA DONG SHUN 9458107 3ENE7 21/12/2019 08:49 CANG NGHI SON(T.HOA) View
261460 191221002/DNG MARIVIA 9228576 ELZC6 21/12/2019 08:04 CANG TIEN SA(D.NANG) View
Showing 261.441 - 261.460 of 361.744 results
of 18.088