Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
261401 04828/2019/VTU TTC PIONEER 9811103 XVMY 20/12/2019 16:30 CANG PHU MY (V.TAU) View
261402 1426-NĐ/2019/QNN VIỆT PHÚC 02 8656398 XVYG 22/12/2019 07:58 CANG THI NAI View
261403 19114362/HPG NAM KHÁNH 99 8665636 XVQR 21/12/2019 14:59 CANG HAI PHONG View
261404 19113099/HPG AS FLORA 9292462 CQIV5 21/12/2019 15:03 DINH VU NAM HAI View
261405 191219003/DNG SIRI PIPAT 9219941 HSB6634 21/12/2019 14:42 CANG DA NANG View
261406 000984/2019/CL/NAN BIỂN ĐÔNG 189 8664591 3WIB9 21/12/2019 14:49 CANG CUA LO (NG.AN) View
261407 19114233/HPG GAS EASTERN 9191785 3WWG7 21/12/2019 15:00 CANG HAI PHONG View
261408 1425-NĐ/2019 BÌNH MINH 136 8649852 BMinh136 22/12/2019 07:57 CANG QUI NHON(BDINH) View
261409 19114319/QNH TSYS 9711054 3FCH2 22/12/2019 07:45 CANG HON GAI View
261410 526.19.NĐ.KS/CTO SAO MAI 36 8736320 3WVM 22/12/2019 19:20 CANG CAN THO View
261411 04135/2019/PM.VTU AQUAMARINE GAS 8514277 3WKN 21/12/2019 10:00 KHU NEO VUNG TAU View
261412 04134/2019/PM.VTU TESORO 9346160 V7LL3 21/12/2019 09:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
261413 19114254/DNI LUCAS 9181211 3EAY7 22/12/2019 07:34 CANG GO DAU (P.THAI) View
261414 19112716/HPG YM INTELLIGENT 9319117 BLHD 21/12/2019 15:02 DINH VU NAM HAI View
261415 04818/2019/VTU TAN CANG 89 9487201 XVWK9 19/12/2019 11:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
261416 04827/2019/VTU HYUNDAI SINGAPORE 9305685 5BZP3 21/12/2019 10:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
261417 19113448/HCM SITC LAEM CHABANG 9266102 VRMB7 20/12/2019 20:00 CANG CAT LAI (HCM) View
261418 19114076/HCM TAN CANG 69 9389629 3WMU7 20/12/2019 21:00 CANG VICT View
261419 19112931/HCM KMTC INCHEON 9859911 3FHB3 21/12/2019 08:00 CANG CAT LAI (HCM) View
261420 19113444/HCM SITC GUANGXI 9712395 VROF6 21/12/2019 08:00 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 261.401 - 261.420 of 361.744 results
of 18.088