Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
41 TTR 2309.105/THA HONOR SPRING 9977555 3E2622 24/09/2023 08:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
42 TTR 2309.102/THA HOÀNG BÁCH 18 8667086 3WRK 24/09/2023 08:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
43 TTR 2309.104/THA SUNSHINE 79 8667036 SUNSHINE7 23/09/2023 20:00 CANG NGHI SON(T.HOA) View
44 23108453/HCM ZHONG HANG SHENG 9243605 BPGH8 24/09/2023 15:30 CANG CAT LAI (HCM) View
45 0140/ĐDNĐ/TBH TRUONG SON 16 9555450 3WMU9 24/09/2023 16:24 CANG HAI THINH (ND) View
46 02907/2023/VTU BBC DIAMOND 9347827 V2BY1 25/09/2023 07:15 CANG DONG XUYEN View
47 02906/2023/VTU SAO MAI 01 8008553 3WJA 24/09/2023 16:30 CANG NK MO BACH HO View
48 02902/2023/VTU HOANH SON SKY 9216236 3FJK7 24/09/2023 16:13 CANG ITC BP2 View
49 02908/2023/VTU TC QUEEN 9307310 3FQA6 24/09/2023 16:30 CANG VIETSOV PETRO View
50 23108615/HCM KMTC JAKARTA 9217424 DSOA8 24/09/2023 21:00 CANG CAT LAI (HCM) View
51 23108648/HCM APL CAIRO 9234109 S6HU3 24/09/2023 16:30 CANG VICT View
52 23108010/HCM SINAR SUNDA 9866469 9V6682 24/09/2023 19:00 CANG CAT LAI (HCM) View
53 23110365/HCM HOA BINH 45 9587697 3WBF9 24/09/2023 15:00 CANG NHA BE (HCM) View
54 23110013/HCM JAN RITSCHER 9179828 A8WZ8 25/09/2023 15:00 CANG CONT SPITC View
55 23108842/HCM MERATUS JIMBARAN 9213105 YDBH2 24/09/2023 15:00 CANG CAT LAI (HCM) View
56 23110495/HCM VIETSUN HARMONY 9551117 XVFI7 24/09/2023 14:00 CANG BEN NGHE (HCM) View
57 23106123/HCM KUMASI 9220859 C6ZN5 24/09/2023 14:00 CANG CAT LAI (HCM) View
58 23108301/HCM METHI BHUM 9240457 9VBE4 24/09/2023 05:05 CANG CAT LAI (HCM) View
59 23109942/HCM OREA 9670107 9HA3953 23/09/2023 15:45 CANG CAT LAI (HCM) View
60 23109533/HCM HAIAN PARK 9207560 3WMM9 22/09/2023 19:00 CANG VICT View
Showing 41 - 60 of 306.336 results
of 15.317