Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260381 19116644/HPG HOÀNG LỘC 25 8667866 HL25 28/12/2019 09:13 CANG HAI PHONG View
260382 00482/2019/QTI THANH THANH DAT 68 9329241 3WKY 28/12/2019 08:47 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
260383 19116579/HPG THẮNG LỢI 09 ALCI 8666712 3WYF 28/12/2019 09:13 CANG VAT CACH (HP) View
260384 19116760/HPG LE QUOC 01 9474929 3WVP 28/12/2019 09:14 CANG HAI PHONG View
260385 01950/QNI PRIME SENATOR 8907589 3EIL8 28/12/2019 08:35 CANG DQUAT-BEN PHAO View
260386 2019041/CMU VT101 9333979 3WCG7 28/12/2019 09:18 CUA KHAU SONG DOC View
260387 00481/2019/QTI THANH THÀNH ĐẠT 67 9340984 3WIU 28/12/2019 08:34 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
260388 000095/ĐT/NAN BINH PHUONG 68 O NA2451 28/12/2019 08:21 CANG BEN THUY NA View
260389 19116314/HTH QUANG VINH DIAMOND 9543809 3WUC7 28/12/2019 08:17 CANG VUNG ANG(HTINH) View
260390 19116741/HPG HẢI MINH 26 8656374 XVYH 28/12/2019 09:14 CANG HAI PHONG View
260391 0145/NDH PHUC HOANG 28 9588548 XVID 28/12/2019 08:17 CANG HAI THINH (ND) View
260392 001007/2019/CL/NAN AMA 9114983 HSB4689 28/12/2019 08:00 CANG CUA LO (NG.AN) View
260393 19116643/HTH 111 HYODONG CHEMI 9297307 D7SJ 28/12/2019 08:17 CANG SON DUONG View
260394 19116883/CVHHQN SUBARU 7 9181819 3FIJ8 28/12/2019 13:16 CANG CAM PHA View
260395 04929/2019/VTU Blackcomb Spirit 9417335 C6BC4 27/12/2019 15:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
260396 19116870/CVHHQN VIET THUAN 235-03 9113886 3WOZ 28/12/2019 01:57 CANG CAM PHA View
260397 19116700/CVHHQN SOPHIA K 9478858 D5TE4 28/12/2019 01:57 CANG CAM PHA View
260398 191227006/DNG TRƯỜNG HẢI STAR 2 9419606 3WPZ 28/12/2019 07:50 CANG DA NANG View
260399 191227005/DNG TRUNG THẢO 1818-BLC 9616371 3WHI9 28/12/2019 07:49 CANG HAI SON DNG View
260400 191227005/DNG MIA SCHULTE 9676735 9V3054 28/12/2019 07:51 CANG TIEN SA(D.NANG) View
Showing 260.381 - 260.400 of 361.744 results
of 18.088