Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 1821.2024/KGG.HT SUPERDONG III 9622277 XVRH 16/04/2024 13:13 CANG HA TIEN KG View
2 1240.2024.RG/KGG SUPERDONG VII 9784946 3WML9 16/04/2024 13:10 CANG RACH GIA KG View
3 1820.2024/KGG.HT BINH AN HA TIEN 02 9819973 3WHL7 16/04/2024 13:10 CANG BINH AN KGIANG View
4 1239.2024.RG/KGG PHU QUOC EXPRESS 6 9847762 3WPT7 16/04/2024 13:06 CANG RACH GIA KG View
5 00347/2024/CĐ.VTU SUPERDONG CON DAO I 9840386 3WAA 16/04/2024 12:40 CANG TAUKHACH CONDAO View
6 2734.2024/KGG.PQ THRIVING 17 XVCN4 XVCN4 16/04/2024 12:34 CANG QUOC CHANH KG View
7 2733.2024/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 5 9855252 3WQC7 16/04/2024 12:30 CANG BAI VONG KGIANG View
8 2732.2024/KGG.PQ THRIVING 9 9892420 XVHW3 16/04/2024 12:24 CANG QUOC CHANH KG View
9 1238.2024.RG/KGG THRIVING 16 1028396 XVZN2 16/04/2024 12:17 CANG RACH GIA KG View
10 101-2024.CM.DT/HUE MT HÀ NỘI 07 9502403 XVSH 16/04/2024 11:46 CANG CHAN MAY (HUE) View
11 222.2024.RG/KGG SUPERDONG II 8669072 XVFZ 16/04/2024 12:09 CANG NAM DU KGIANG View
12 2731.2024/KGG.PQ SUPERDONG VIII 9784996 3WNM9 16/04/2024 12:10 CANG BAI VONG KGIANG View
13 2730.2024/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 18 9945801 XVII2 16/04/2024 12:06 CANG BAI VONG KGIANG View
14 1819.2024/KGG.HT PHU QUOC EXPRESS 7 9853955 3WPU7 16/04/2024 11:54 CANG HA TIEN KG View
15 00345/2024/CĐ.VTU CÔN ĐẢO EXPRESS 36 9879600 XVHD3 16/04/2024 11:20 CANG BEN DAM (VT) View
16 00346/2024/CĐ.VTU TRƯNG NHỊ 9889966 XVJB3 16/04/2024 11:30 CANG BEN DAM (VT) View
17 00344/2024/CĐ.VTU MAI LINH EXPRESS 9917713 XVTM3 16/04/2024 11:15 CANG TAUKHACH CONDAO View
18 2729.2024/KGG.PQ SUPERDONG III 9622277 XVRH 16/04/2024 11:14 CANG BAI VONG KGIANG View
19 2728.2024/KGG.PQ THRIVING 8 9908877 XVKS3 16/04/2024 11:04 CANG QUOC CHANH KG View
20 24045674/HCM VIETSUN CONFIDENT 9356907 XVGT7 16/04/2024 04:00 CANG BEN NGHE (HCM) View
Showing 1 - 20 of 342.681 results
of 17.135