Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
306341 1778442/HTH BICH THANH 28 3WYK9 22/12/2017 18:02 CANG SON DUONG View
306342 1778409/QNH PL HAU LAAM 9107382 3FFR3 22/12/2017 22:06 CANG CAI LAN View
306343 1778547/HCM STARSHIP TAURUS 9792498 V7IQ4 22/12/2017 17:16 CANG CAT LAI (HCM) View
306344 1778220/HCM TAN CANG VICTORY XVVD9 22/12/2017 17:16 CANG TAN CANG (HCM) View
306345 1778477/HCM XUAN HIEU GROUP 298 3WJQ9 22/12/2017 17:16 CANG NHA BE (HCM) View
306346 033517/QNI LONG PHU 10 3WKH9 22/12/2017 16:38 CANG DQUAT-BEN PHAO View
306347 1778536/HPG TM-HAI HA PETRO 3WQY 22/12/2017 16:40 CANG HAI PHONG View
306348 01230/2017/PM.VTU VAN MINH 68 3WII9 22/12/2017 16:50 CANG SP-PSA (V.TAU) View
306349 1778530/HPG NAM PHÁT 02 3WBL9 22/12/2017 16:35 CANG HAI PHONG View
306350 1778514/HPG NAM PHUONG 18 3WIQ9 22/12/2017 16:35 CANG HAI PHONG View
306351 033417/QNI PHUONG DONG STAR XVJI 22/12/2017 16:21 Cảng Dung Quất View
306352 01229/2017/PM.VTU QUEEN 36 QUEEN 22/12/2017 16:10 CANG PHU MY (V.TAU) View
306353 1778283/HCM VIETSUN PACIFIC 3WJS9 22/12/2017 16:31 CANG TAN THUAN 2 View
306354 00577/2017/VTU APL TEMASEK 9631955 S6LT9 22/12/2017 15:56 CANG QT CAI MEP View
306355 1778501/HPG SITC KEELUNG 9712761 VROH6 22/12/2017 15:54 CANG DINH VU - HP View
306356 1778380/HPG SM TOKYO 9374129 D5OD7 22/12/2017 15:49 CANG HAI AN View
306357 171222006/DNG LONG SƠN 36 3WUF 22/12/2017 16:05 CANG DA NANG View
306358 1778489/HCM TS TAICHUNG 9359727 BICQ 22/12/2017 15:31 CANG CAT LAI (HCM) View
306359 1778260/HPG HẢI PHƯƠNG 107 3WGM9 22/12/2017 15:24 CANG HAI PHONG View
306360 000062/ĐT/NAN BINH PHUONG 68 NA2451 22/12/2017 15:21 CANG BEN THUY NA View
Showing 306.341 - 306.360 of 317.645 results
of 15.883