Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268521 19088880/HCM WAN HAI 302 9238167 9VDB8 29/10/2019 10:30 CANG CAT LAI (HCM) View
268522 19097295/DNI SENNA 3 9179270 HSB4486 29/10/2019 08:54 CANG GO DAU (P.THAI) View
268523 1130-CC/2019/QNN OREA 9670107 9HA3953 28/10/2019 17:02 CANG QUI NHON(BDINH) View
268524 19097416/HPG FORTUNE NAVIGATOR 9181637 XVPF 28/10/2019 16:51 CANG HAI PHONG View
268525 0160319/QNI SAI GON GAS 9143130 XVOV 28/10/2019 16:35 CANG DQUAT-BEN PHAO View
268526 19097501/HPG CHELSEA 9392250 S6HE6 29/10/2019 08:18 XANG DAU DINH VU View
268527 000826/2019/cl/NAN VIETSUN FORTUNE 9438339 3WMB9 29/10/2019 08:24 CANG CUA LO (NG.AN) View
268528 19097178/CVHHQN VISSAI VCT 05 9482811 XVFU 28/10/2019 15:54 CANG CAM PHA View
268529 19097293/HCM PILATUS 35 8915079 HSB4945 29/10/2019 09:00 CTY MTV DAUKHI HCM View
268530 04089/2019/VTU DA JI 9768538 BOUF 28/10/2019 14:30 CANG SITV (VUNG TAU) View
268531 04093/2019/VTU GT EQUALITY 9205512 3WLE9 28/10/2019 18:00 KHU NEO VUNG TAU View
268532 04092/2019/VTU PETROLIMEX 16 9257723 3WZP 29/10/2019 07:30 CANG CU LAO TAO VT View
268533 04095/2019/VTU FALCON 06 9637612 XVJS 29/10/2019 08:00 CANG HOANG NGUYEN VT View
268534 19097568/HPG TRỌNG TRUNG 89 9822437 XVQX 28/10/2019 15:58 XANG DAU THUONG LY View
268535 450.19.NĐ.KS/CTO HIỀN ANH 668 9795165 3WOG9 28/10/2019 16:55 CANG CAN THO View
268536 19097311/DNI ENGKANTO 9567336 DUCX 28/10/2019 16:02 CANG GO DAU (P.THAI) View
268537 19096994/CVHHQN YANG TAI 9140528 VRNA4 28/10/2019 15:53 CANG CAM PHA View
268538 19097264/CVHHQN CS FLOURISH 9438365 3EVB2 28/10/2019 15:53 CANG CAM PHA View
268539 19097129/CVHHQN HTK LUCKY 9281944 3WYO9 28/10/2019 15:54 CANG CAM PHA View
268540 19097534/DNI PHƯƠNG NAM 88 8665428 3WYG 28/10/2019 15:00 CANG GO DAU (P.THAI) View
Showing 268.521 - 268.540 of 361.744 results
of 18.088