Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268481 18101483/HCM MCC SEOUL 9357535 D5QC7 15/12/2018 17:36 CANG CAT LAI (HCM) View
268482 1812.080/NS/THA EASTERN CORAL 9633848 VRJZ2 15/12/2018 17:54 CANG NGHI SON(T.HOA) View
268483 18101250/HCM PANCON CHAMPION 9802023 D7SP 15/12/2018 17:36 CANG CAT LAI (HCM) View
268484 18101288/HCM KOTA BUANA 9638628 9V9786 15/12/2018 17:38 CANG CAT LAI (HCM) View
268485 1812.079/NS/THA NEW PROSPERITY 9183362 D5GO3 15/12/2018 17:54 CANG LHD NGHI SON View
268486 1812.077/NS/THA TONG RUN 7 9673563 V3ZH8 15/12/2018 17:53 CANG NGHI SON(T.HOA) View
268487 18101401/HCM STELLAR WINDSOR 9550307 3FAM3 15/12/2018 17:38 CANG CAT LAI (HCM) View
268488 18100627/HCM ARICA BRIDGE 9451484 3FBA4 15/12/2018 17:38 CANG CAT LAI (HCM) View
268489 1812.078/NS/THA AN PHU 15 9626845 3WRX7 15/12/2018 17:54 CANG LHD NGHI SON View
268490 18101284/HCM PACIFIC NINGBO 9339064 D5RF9 15/12/2018 17:36 CANG CAT LAI (HCM) View
268491 18101604/CVHHQN VTB ACE 9143049 XVVA 15/12/2018 17:40 CANG CAM PHA View
268492 00295/2018/QTI TRUONG SON 16 9555450 3WMU9 15/12/2018 16:49 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
268493 18101465/HPG BBC PLATA 9291975 V2BN8 15/12/2018 16:37 CANG DOAN XA - HP View
268494 18101125/HPG SUNNY ROSE 9738765 3ERV3 15/12/2018 16:21 GREEN PORT (HP) View
268495 18101590/CVHHQN GOLDEN SEA 999 9026930 GOLD 15/12/2018 19:20 CANG HON GAI View
268496 18101317/HPG NEAPOLIS 9202479 D5GE6 15/12/2018 16:21 VIP GREEN PORT View
268497 00294/2018/QTI TIẾN ĐẠT 18 9026370 3WLY9 15/12/2018 16:09 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
268498 106.ĐT/QBH Công Minh 18 9631450 3WCY9 15/12/2018 15:59 CANG SONG GIANH View
268499 18101556/HPG AS ROBERTA 9330903 D5QK7 15/12/2018 16:22 DINH VU NAM HAI View
268500 18101501/HCM GLOBAL PIONEER 9542142 3FIC3 15/12/2018 17:36 CTY MTV DAUKHI HCM View
Showing 268.481 - 268.500 of 318.561 results
of 15.929