Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
193341 1747182/HPG SOUL OF LUCK 9148647 3FGX2 16/08/2017 17:40 TAN CANG HAI PHONG View
193342 00105/2017/PM.VTU ACX PEARL 9360623 3ETN4 16/08/2017 17:23 TANCANG CAI MEP TVAI View
193343 1747476/HPG ITALIAN EXPRESS 9474395 ZDKF9 16/08/2017 17:15 GREEN PORT (HP) View
193344 1747486/HPG ASIAN TRADER 9245689 P3LC9 16/08/2017 17:16 GREEN PORT (HP) View
193345 1748190/QNH HOÀNG THIÊN PHÚ 28 3WDM9 16/08/2017 17:13 CANG CAI LAN View
193346 1746961/HPG AS RICCARDA 9449869 V2GT7 16/08/2017 17:14 VIP GREEN PORT View
193347 1748027/HPG ALICIA 8 9403798 3EKL6 16/08/2017 17:13 CANG DOAN XA - HP View
193348 1748061/HPG PACIFIC GRACE 9154828 3FQJ7 16/08/2017 16:44 CANG HAI AN View
193349 1748176/HPG THANG LOI 27- ALC1 XVUY 16/08/2017 16:42 DONG TAU PHA RUNG View
193350 1746957/HPG ZHONG LIAN HAI XIA 9104990 BJUC 16/08/2017 16:45 TAN CANG 128 View
193351 1743761/HCM LADY OF LUCK 9160401 3EYW5 17/08/2017 08:05 CANG CAT LAI (HCM) View
193352 00104/2017/PM.VTU Quang Huy 36 3WNY9 16/08/2017 16:11 CANG INTERFLOUR (VT) View
193353 1748101/HCM TAN CANG VICTORY XVVD9 16/08/2017 18:06 CANG VICT View
193354 00103/2017/PM.VTU HUMMINGBIRD 9371165 3EEQ3 16/08/2017 16:12 CANG PV.GAS (V.TAU) View
193355 1748010/HPG VINALINES PIONEER 3WPJ 16/08/2017 16:43 CANG TRANSVINA (HP) View
193356 1747837/HPG BIEN DONG STAR 3WWN 16/08/2017 16:54 CANG DINH VU - HP View
193357 1748141/HCM GREAT SAILOR 9183477 3WLN9 16/08/2017 15:35 CANG NHA BE (HCM) View
193358 1748151/QNH Trọng Anh 45 XVSX 16/08/2017 16:14 CANG HON GAI View
193359 1747969/HCM MOL HOPE 9629160 3FSB3 16/08/2017 20:03 TAN CANG HIEP PHUOC View
193360 00058/2017/VTU OSAKA BAY 9789922 VRQS2 16/08/2017 16:19 BEN CANG TH THI VAI View
Showing 193.341 - 193.360 of 194.273 results
of 9.714