Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284941 19030308/HPG PIRA BHUM 9145293 S6MC 07/04/2019 15:02 TAN CANG 128 View
284942 050719/QNI GREAT WALRUS 9450179 3WQU 07/04/2019 14:54 CANG DQUAT-BEN PHAO View
284943 050619/QNI HẢI NAM 66 9572848 3WEZ 07/04/2019 14:54 CANG DQUAT-BEN PHAO View
284944 19031267/HPG HÙNG MẠNH 09 8668327 XVAU 07/04/2019 15:02 CANG HAI PHONG View
284945 19031258/DNI Hoàng Minh 69 8668339 XVQO 07/04/2019 16:00 CANG DONG NAI View
284946 19029245/HPG SINAR SUBANG 9444974 3ESP9 07/04/2019 15:02 VIP GREEN PORT View
284947 19030721/HPG JJ TOKYO 9102526 VRAL5 07/04/2019 15:01 CANG NAM DINH VU View
284948 19030889/DNI HOÀNG THIÊN PHÚ 88 9563249 3WCP9 07/04/2019 15:58 CANG NHON TRACH View
284949 19030745/QNH MY THINH 8915304 3WHR 08/04/2019 08:49 CANG HON GAI View
284950 19031112/CVHHQN SHENG WANG HAI 9416549 BRNJ 07/04/2019 14:49 CANG CAM PHA View
284951 19030952/HPG THAI BINH 36 9557020 3WDU 07/04/2019 15:01 CANG CA HA LONG View
284952 19030772/HCM CSE FORTUNE EXPRESS 9665164 3FPQ8 07/04/2019 13:55 CANG BEN NGHE (HCM) View
284953 19030773/HCM KMTC PORTKELANG 9282273 D7LV 07/04/2019 13:55 CANG CAT LAI (HCM) View
284954 00128/2019/BTN SOUTH STAR 9364837 3WGK7 07/04/2019 13:52 CANG BOT VINHTAN 1 View
284955 84/2019/GPRC/AGG BÌNH MINH 136 8649852 BMinh136 07/04/2019 13:38 CANG MY THOI (AG) View
284956 00193/QTI PHUC HOANG 26 9425485 3WPO 07/04/2019 13:12 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
284957 050519/QNI HẢI NAM 67 9574755 XVFG 07/04/2019 12:47 CANG DQUAT-BEN PHAO View
284958 050419/QNI OPEC CAPRI 9351866 3WSD7 07/04/2019 12:46 CANG DQUAT-BEN PHAO View
284959 131.19.NĐ.KS/CTO THÀNH NAM 69 9596648 3WED9 08/04/2019 11:27 CANG HOANG DIEU CTHO View
284960 01054/2019/PM.VTU SEA TIGER 8741222 XVZB9 07/04/2019 08:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
Showing 284.941 - 284.960 of 350.094 results
of 17.505