Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268461 19099519/HTH THỊNH LONG 25 3WIL7 3WIL7 07/11/2019 08:40 CANG VUNG ANG(HTINH) View
268462 00552/2019/BTN HOANG LONG 9343003 3WNZ9 06/11/2019 17:33 CANG DAU KHI BINH THUAN View
268463 03573/2019/PM.VTU EPIC ST KITTS 9364186 S6BB4 06/11/2019 15:00 KHU NEO VUNG TAU View
268464 03570/2019/PM.VTU BASIC QUEEN 9640061 3FBF3 06/11/2019 09:50 CANG SP-PSA (V.TAU) View
268465 03572/2019/PM.VTU MOL SPARKLE 9472567 3EWX3 06/11/2019 18:30 C CAI MEP TCIT (VT) View
268466 03575/2019/PM.VTU MSC ROSSELLA 9065443 3FFA6 06/11/2019 18:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
268467 03576/2019/PM.VTU MAERSK EXETER 9475698 SVBY3 06/11/2019 16:00 CANG QT CAI MEP View
268468 1262-NĐ/2019 TIẾN ĐẠT 18 9026370 3WLY9 11/11/2019 14:10 CANG QUI NHON(BDINH) View
268469 19099925/HCM HUA SHAN 9166821 3EXR6 06/11/2019 10:30 CANG T.THUAN DONG View
268470 19093345/HCM WAN HAI 302 9238167 9VDB8 06/11/2019 11:45 CANG CAT LAI (HCM) View
268471 19097513/HCM FUTURE 9149847 3FSC7 06/11/2019 12:00 CANG CAT LAI (HCM) View
268472 19100018/HCM LADY FAVIA 9237890 3WSO7 07/11/2019 05:30 TONG KHO XANG NHA BE View
268473 19098738/HCM ORIENTAL BRIGHT 9412804 3EME9 07/11/2019 01:30 CANG CAT LAI (HCM) View
268474 19099499/HCM ULANGA 9690080 CQBU 07/11/2019 07:00 CANG CAT LAI (HCM) View
268475 19099680/HCM VIETSUN PACIFIC 9264219 3WJS9 07/11/2019 08:00 CANG BEN NGHE (HCM) View
268476 19098220/HCM MIA SCHULTE 9676735 9V3054 06/11/2019 12:00 CANG CAT LAI (HCM) View
268477 1258-XC/2019/QNN OCEAN TAIGA 9347140 3EHZ6 07/11/2019 09:44 CANG QUI NHON(BDINH) View
268478 19100005/DNI LL CHEN CHEN - LL 3002 9853826 YDA3918 06/11/2019 18:51 CANG GO DAU (P.THAI) View
268479 19099840/DNI SAEHAN WALLABY 9264879 D8BL 07/11/2019 15:48 CANG GO DAU (P.THAI) View
268480 19100123/HPG FORTUNE NAVIGATOR 9181637 XVPF 06/11/2019 17:04 CANG HAI PHONG View
Showing 268.461 - 268.480 of 362.849 results
of 18.143