Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
203501 01149/2020/PM.VTU NYK ARGUS 9262716 HPZA 07/04/2020 08:40 C CAI MEP TCIT (VT) View
203502 20030386/TBH Hải Hà 558 9647966 3WJG9 07/04/2020 08:52 CANG DIEM DIEN View
203503 20030570/DNI HỢP PHÁT 36 9612002 XVUX 07/04/2020 08:33 CANG DONG NAI View
203504 131.20.ĐDDH/CTO THUAN HAI TK5-THUAN HAI SL5 9521796 3WEM7 07/04/2020 08:33 DUYEN HAI TRA VINH View
203505 20028951/HTH Victoria 68 9608594 3WKG9 07/04/2020 08:13 CANG SON DUONG View
203506 01223/2020/VTU BINH AN VALIANT 9758545 3WRP9 07/04/2020 07:00 CANG BA RIA VUNG TAU View
203507 01148/2020/PM.VTU OOCL KOREA 9627992 VRMX8 07/04/2020 07:30 TANCANG CAI MEP TVAI View
203508 01221/2020/VTU HUMMINGBIRD 9371165 D5PU2 07/04/2020 00:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
203509 0358-NĐ/2020/QNN LONG PHÚ 09 8419350 XVGJ 07/04/2020 08:03 CANG QUI NHON(BDINH) View
203510 0357-XC/2020/QNN GLOBAL DREAM 9146716 3FHT7 07/04/2020 08:02 CANG QUI NHON(BDINH) View
203511 065120/QNI Long Phu 08 8990407 3WFY9 07/04/2020 07:28 CANG DQUAT-BEN PHAO View
203512 01224/2020/VTU PVT HERA 9364227 XVCB7 07/04/2020 10:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
203513 065020/QNI THALEXIM OIL 9111034 3WRU8 07/04/2020 06:58 CANG DQUAT-BEN PHAO View
203514 20030074/CVHHQN OCEAN GALAXY 9595175 D5NF8 06/04/2020 22:03 CANG CAM PHA View
203515 20030494/HPG GUI QIN 45153 0 8B836F3 07/04/2020 08:05 CUA CAM View
203516 20030493/HPG GUIBEI 19868 - 8B208F4 07/04/2020 08:05 CANG CHUA VE (HP) View
203517 00196/2020/BTN VIET THUAN SKY 9123831 3WXN 06/04/2020 22:03 CANG BOT VINHTAN 1 View
203518 20030523/HTH VIỆT HƯNG 09 9555462 XVMI 06/04/2020 21:44 CANG VUNG ANG(HTINH) View
203519 TTR 2004.051/NS/THA Công Thành 179 8665521 3WLD9 06/04/2020 23:34 CANG THANH HOA View
203520 TTR 2004.024/NS/THA THỊNH LONG 36 9409596 3WPM 06/04/2020 23:24 CANG NGHI SON(T.HOA) View
Showing 203.501 - 203.520 of 318.519 results
of 15.926