Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 23138294/HCM PREMIER 9299331 XVGI7 08/12/2023 18:00 CANG VICT View
2 23138870/CVHHQN VINACOMIN 05 9698563 3WKU9 08/12/2023 16:18 CANG CAM PHA View
3 23138938/HPG MẠNH THẮNG 68 9550084 XVTP 08/12/2023 16:01 HOANG DIEU (HP) View
4 23137567/HPG DONGJIN CONTINENTAL 9891933 D7VD 08/12/2023 16:03 GREEN PORT (HP) View
5 23138824/HPG FORTUNE FREIGHTER 9168520 XVQH 08/12/2023 16:07 CANG CHUA VE (HP) View
6 03769/2023/VTU VUNG TAU 02 9532862 XVCH 08/12/2023 19:00 CANG VIETSOV PETRO View
7 23138464/HCM VINAFCO 26 9138367 3WMC9 08/12/2023 15:30 CANG TAN THUAN (HCM) View
8 23135986/HCM PADIAN 4 9278985 3FKE8 07/12/2023 15:15 CANG CAT LAI (HCM) View
9 02704/2023/PM.VTU VIMC DIAMOND 9330288 3ETI4 07/12/2023 10:00 GEMALINK View
10 23138936/DNI VIỆT GAS 9046875 3WDV 08/12/2023 15:43 CANG DONG NAI View
11 133/2023/GPRC/AGG J BELA DUH-332 DUH3320 08/12/2023 15:24 CANG MY THOI (AG) View
12 02715/2023/PM.VTU YM TRIUMPH 9860908 D5XC3 08/12/2023 15:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
13 02713/2023/PM.VTU PHUC THAI 9358527 XVUH7 08/12/2023 16:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
14 23138795/HPG BLUE OCEAN 01 9790957 3WSM7 08/12/2023 14:59 CANG HAI PHONG View
15 23137481/HPG WAN HAI 102 9493303 9V7590 08/12/2023 15:13 TAN CANG HAI PHONG View
16 23138898/HPG AN PHÚ 16 9561681 3WAH9 08/12/2023 14:59 CANG HAI PHONG View
17 02714/2023/PM.VTU SEATTLE C 9360910 C4XC2 08/12/2023 13:30 TANCANG CAI MEP TVAI View
18 168.23.NĐ.KS/ĐDTV/CTO VIET THUAN 215-05 9941764 XVOP2 08/12/2023 10:48 DUYEN HAI TRA VINH View
19 01692/2023/TV.VTU JING CHANG 9511351 3ESH7 08/12/2023 14:30 BEN CANG TH THI VAI View
20 23138829/HPG AN PHONG 07 8668468 XVUR 08/12/2023 14:49 CANG HAI PHONG View
Showing 1 - 20 of 318.519 results
of 15.926