Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 1593/2022/VTU Vung Tau 01 9017680 3WZQ 25/05/2022 21:00 CANG VIETSOV PETRO View
2 01590/2022/VTU SEA MEADOW 09 9261877 HPKS 26/05/2022 03:00 CANG MO RONG DOI TAY View
3 TTR 2205.167/THA FORTUNE 9804992 3WIU7 25/05/2022 11:05 CANG NGHI SON(T.HOA) View
4 22045053/CVHHQN GIA BAO 68 9647162 3WFB9 25/05/2022 16:08 CANG CAM PHA View
5 22044921/CVHHQN BAO HONG 9 9592678 BKRW5 25/05/2022 15:53 CANG CAM PHA View
6 00296/2022/QTI TRUONG SON 16 9555450 3WMU9 25/05/2022 16:12 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
7 22043003/HCM WAN HAI 263 9230220 9VDB3 25/05/2022 10:00 CANG CAT LAI (HCM) View
8 0097822/QNI BEAUTRIDENT 9369306 LXIR 25/05/2022 16:05 CANG D.QUAT - B.SO 1 View
9 22044390/HCM PANCON CHAMPION 9802023 D7SP 25/05/2022 10:00 CANG CAT LAI (HCM) View
10 22043171/HCM PROGRESS 9383510 XVHR7 25/05/2022 09:30 CANG CAT LAI (HCM) View
11 22040544/HCM ASIATIC QUEST 9392913 9V6952 24/05/2022 22:45 CANG CAT LAI (HCM) View
12 22043637/HCM SAWASDEE SINGAPORE 9081021 DSRJ7 24/05/2022 16:45 CANG CAT LAI (HCM) View
13 22043203/HCM CARDIFF TRADER 9261815 5LEV3 24/05/2022 11:45 CANG CAT LAI (HCM) View
14 00371/2022/BTN QUẢN TRUNG 02 XVMA3 XVMA3 25/05/2022 15:40 Cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận View
15 00188/2022/CD.VTU NGHĨA THÀNH 26 9523421 3wwa 25/05/2022 16:00 CANG BEN DAM (VT) View
16 01064/2022/PM.VTU HAIAN LINK 9522788 XVEQ7 25/05/2022 15:00 TANCANG CAI MEP TVAI View
17 220188/QNM GREEN PACIFIC 9441752 3WYN7 25/05/2022 15:44 CANG CHU LAI View
18 22045004/HTH PHU AN 369 9430466 3WQI 25/05/2022 15:55 CANG VUNG ANG(HTINH) View
19 0479-NĐ/2022/QNN LONG PHÚ 11 9296573 3WEC7 25/05/2022 15:57 CANG QUI NHON(BDINH) View
20 00718/2022/TV.VTU HOÀNG THIÊN PHÚ 88 9563249 XVUD2 25/05/2022 15:30 CANG PHU MY (V.TAU) View
Showing 1 - 20 of 227.223 results
of 11.362