Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268441 190611003/DNG BITUMEN SHOURI 9411446 9V3854 11/06/2019 16:21 CANG DA NANG View
268442 127.19.ĐDDH/CTO EPIC 08 9437036 XVMC9 11/06/2019 15:46 DUYEN HAI TRA VINH View
268443 19052849/HPG SHANDONG KUAILE 9553359 VRRS4 11/06/2019 17:03 HOANG DIEU (HP) View
268444 19052925/HPG Hoàng Minh 69 8668339 XVQO 11/06/2019 15:34 CANG HAI PHONG View
268445 19052362/HPG LE TONG 9175444 BOQD 11/06/2019 15:33 HOANG DIEU (HP) View
268446 19052898/CVHHQN VEGA STAR 9061588 XVFR 11/06/2019 14:41 CANG CAM PHA View
268447 19052838/DNI PHUBAI PATTRA 5 9190975 HSB5602 11/06/2019 15:05 CANG GO DAU (P.THAI) View
268448 19051618/HPG VINAFCO 26 9138367 3WMC9 11/06/2019 14:31 CANG HAI PHONG View
268449 19051668/HPG BIENDONG STAR 9228289 3WWN 11/06/2019 14:30 TAN CANG HAI PHONG View
268450 057 - LA/MTO OSTROV BERINGA 8517815 3FHP2 11/06/2019 16:14 Công ty Cổ phần Cảng Long An View
268451 19052687/CVHHQN YONG SHUN 9528419 V3TJ3 11/06/2019 13:56 CANG CAM PHA View
268452 19051855/HCM YM HAWK 9299317 BLIF 11/06/2019 15:59 CANG CAT LAI (HCM) View
268453 19052575/HCM TAN CANG PIONEER 9141041 3WLM9 11/06/2019 15:59 TAN CANG HIEP PHUOC View
268454 19052510/HCM TRƯỜNG HẢI STAR 2 9419606 3WPZ 11/06/2019 15:59 CANG VICT View
268455 083419/QNI PTS HẢI PHÒNG 03 9330135 XVDW7 11/06/2019 13:29 CANG DQUAT-BEN PHAO View
268456 190611002/DNG VIET HUNG 08 9557707 3WWO7 11/06/2019 13:37 CANG DA NANG View
268457 19052794/DNI CUU LONG GAS 9143142 3WDW 11/06/2019 15:06 CANG GO DAU (P.THAI) View
268458 19052731/HCM HAIVANSHIP 06 8669280 HVS06 11/06/2019 15:59 CANG SPCT (HCM) View
268459 1906.070/NS/THA QUANG ANH GM 9600188 3WFJ9 12/06/2019 06:56 CANG LHD NGHI SON View
268460 19052582/HCM SEA TIMBER 9276949 HSB4766 11/06/2019 11:32 CANG NHA BE (HCM) View
Showing 268.441 - 268.460 of 342.708 results
of 17.136