Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
61 231202005/DNG EVER COMPOSE 9913810 3E2416 02/12/2023 14:03 CANG DA NANG View
62 3197.23.RG/KGG PHU QUOC EXPRESS 6 9847762 3WPT7 03/12/2023 06:53 CANG RACH GIA KG View
63 0216923/QNI TRỌNG TRUNG 89 9822437 XVQX 03/12/2023 05:53 CANG DQUAT-BEN PHAO View
64 0216823/QNI LONG PHU 20 9326225 XVGX7 03/12/2023 05:48 CANG DQUAT-BEN PHAO View
65 0216723/QNI LONG PHÚ 11 9296573 3WEC7 03/12/2023 05:43 CANG DQUAT-BEN PHAO View
66 03716/2023/VTU EVEREST 3 9494292 3WTM7 03/12/2023 02:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
67 TTR 2311.1981/THA PHUC HOANG 25 9547908 XVXT 02/12/2023 23:09 CANG NGHI SON(T.HOA) View
68 23000956/CL/NAN NASICO NAVIGATOR 9111230 XVKO 02/12/2023 16:17 CANG CUA LO (NG.AN) View
69 TTR 2312.011/THA VINACOMIN 07 8685143 3WMF9 02/12/2023 22:38 CANG NGHI SON(T.HOA) View
70 TTR 2312.010/THA VINACOMIN 05 9698563 3WKU9 02/12/2023 22:37 CANG NGHI SON(T.HOA) View
71 006/12/23/CVHHNT - BN VIỆT GAS 9046875 3WDV 02/12/2023 16:25 CANG CAM RANH(K.HOA) View
72 23135958/CVHHQN REDMER OLDENDORFF 9463669 D5JV9 02/12/2023 21:42 CANG CAM PHA View
73 231202006/DNG ASL PEONY 9935870 VRVG4 02/12/2023 15:54 CANG TIEN SA(D.NANG) View
74 008/12/23/CVHHNT-VP PETROLIMEX 16 9257723 3WZP 02/12/2023 21:30 CANG VAN PHONG View
75 01664/2023/TV.VTU HẢI DƯƠNG 99 9601273 XVJY 02/12/2023 21:00 CANG QUOC TE THI VAI View
76 23135885/HTH DATO FORTUNE 9182461 3FBG4 02/12/2023 21:29 CANG VUNG ANG(HTINH) View
77 02674/2023/PM.VTU MSC SKY II 9162277 A8IQ2 02/12/2023 20:30 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
78 23136584/QNH TIỀN PHONG 03 9815721 XVDI9 02/12/2023 19:14 CANG QUANG YEN QNINH View
79 23136581/QNH TIỀN PHONG 02 9812781 XVCO9 02/12/2023 19:14 CANG QUANG YEN QNINH View
80 23136595/QNH GIA BAO 68 9647162 3WFB9 02/12/2023 16:59 CANG HON GAI View
Showing 61 - 80 of 317.652 results
of 15.883