Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 23138554/HCM LINTAS BAHARI 23 8630746 PNKI 08/12/2023 16:00 CANG CAT LAI (HCM) View
2 TTR 2312.067/THA THINH AN 888 9551002 3WIQ9 08/12/2023 15:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
3 23136064/HCM MILD ORCHID 9945411 VRVT7 08/12/2023 22:00 CANG CAT LAI (HCM) View
4 23134780/HCM TS VANCOUVER 9951721 V7A7269 08/12/2023 19:00 CANG CAT LAI (HCM) View
5 23137535/HCM GANTA BHUM 9315862 9V7482 08/12/2023 16:30 CANG CONT SPITC View
6 23135675/HCM YM CERTAINTY 9864552 D5WR3 09/12/2023 07:00 CANG CAT LAI (HCM) View
7 23138973/HCM HONG BANG 68 9774173 3WOW9 08/12/2023 16:00 CANG SAI GON KV III View
8 23138294/HCM PREMIER 9299331 XVGI7 08/12/2023 18:00 CANG VICT View
9 23138870/CVHHQN VINACOMIN 05 9698563 3WKU9 08/12/2023 16:18 CANG CAM PHA View
10 23138938/HPG MẠNH THẮNG 68 9550084 XVTP 08/12/2023 16:01 HOANG DIEU (HP) View
11 23137567/HPG DONGJIN CONTINENTAL 9891933 D7VD 08/12/2023 16:03 GREEN PORT (HP) View
12 23138824/HPG FORTUNE FREIGHTER 9168520 XVQH 08/12/2023 16:07 CANG CHUA VE (HP) View
13 03769/2023/VTU VUNG TAU 02 9532862 XVCH 08/12/2023 19:00 CANG VIETSOV PETRO View
14 23138464/HCM VINAFCO 26 9138367 3WMC9 08/12/2023 15:30 CANG TAN THUAN (HCM) View
15 23135986/HCM PADIAN 4 9278985 3FKE8 07/12/2023 15:15 CANG CAT LAI (HCM) View
16 02704/2023/PM.VTU VIMC DIAMOND 9330288 3ETI4 07/12/2023 10:00 GEMALINK View
17 23138936/DNI VIỆT GAS 9046875 3WDV 08/12/2023 15:43 CANG DONG NAI View
18 133/2023/GPRC/AGG J BELA DUH-332 DUH3320 08/12/2023 15:24 CANG MY THOI (AG) View
19 02715/2023/PM.VTU YM TRIUMPH 9860908 D5XC3 08/12/2023 15:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
20 02713/2023/PM.VTU PHUC THAI 9358527 XVUH7 08/12/2023 16:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
Showing 1 - 20 of 318.526 results
of 15.927