Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260341 19011977/HCM PACIFIC VENUS 9160011 JPEI 10/02/2019 10:09 CANG NHA RONG (HCM) View
260342 19012329/HCM VTB 16 9563873 3WEM9 10/02/2019 10:09 KHU TC GO DA (VT) View
260343 19010385/HPG ANH DUY 168-BIDV 8746492 3WAM 10/02/2019 09:22 CANG HAI PHONG View
260344 000008/ĐT/NAN VIỆT TRUNG 36 8653645 3WDX9 10/02/2019 09:17 CANG BEN THUY NA View
260345 19012132/HCM VIETSUN INTEGRITY 9264776 XVPI9 10/02/2019 09:06 CANG BEN NGHE (HCM) View
260346 19010701/HPG SUNNY ROSE 9738765 3ERV3 10/02/2019 09:23 GREEN PORT (HP) View
260347 19012288/HPG SEIYO SPRING 9284398 3FWQ9 10/02/2019 09:22 HOANG DIEU (HP) View
260348 190210002/DNG WAN HAI 207 9039561 9VHX 10/02/2019 09:48 CANG DA NANG View
260349 00436/2019/PM.VTU VENUS 09 9005118 3FKY4 10/02/2019 07:30 CANG PV.GAS (V.TAU) View
260350 000106/2019/CL/NAN VIETSUN PACIFIC 9264219 3WJS9 10/02/2019 08:47 CANG CUA LO (NG.AN) View
260351 0162 XC/2019/QNN NORDEMILIA 9744661 9HA4161 10/02/2019 11:22 CANG QUI NHON(BDINH) View
260352 000103/2019/CL/NAN BAO WINNING 9233442 D5SZ3 10/02/2019 08:32 CANG CUA LO (NG.AN) View
260353 12.2019/KGG.HC NACC ITACA 9615860 HP8634 10/02/2019 08:27 CANG BINH TRI (KG) View
260354 013/02/19/CVHHNT-VP PTS HẢI PHÒNG 03 9330135 XVDW7 10/02/2019 08:53 CANG VAN PHONG View
260355 00434/2019/PM.VTU SEA BEAR 9377872 3WQP7 09/02/2019 20:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
260356 00435/2019/PM.VTU SEA TIGER 8741222 XVZB9 09/02/2019 20:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
260357 019419/QNI NHÀ BÈ 06 9263045 3WMT9 10/02/2019 07:09 CANG DQUAT-BEN PHAO View
260358 019319/QNI OCEANUS 9 9142136 3WKB9 10/02/2019 07:10 CANG DQUAT-BEN PHAO View
260359 190210001/DNG YM HAWK 9299317 BLIF 10/02/2019 07:59 CANG TIEN SA(D.NANG) View
260360 019219/QNI VIỆT HƯNG 09 9555462 XVMI 10/02/2019 07:09 CANG DQUAT-BEN PHAO View
Showing 260.341 - 260.360 of 317.648 results
of 15.883