Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260341 19087033/HPG TYGRA 9164263 D5KT7 04/10/2019 08:37 TAN CANG HAI PHONG View
260342 19088619/HPG LILA BHUM 9143465 S6LX 03/10/2019 17:17 DINH VU NAM HAI View
260343 191003006/DNG ĐẠI NGHĨA 09 8989903 3WHK 03/10/2019 17:04 CANG DA NANG View
260344 19088224/HPG GREYMAN EXPRESS 9733777 9V3518 03/10/2019 17:16 CANG CA HA LONG View
260345 19089450/HPG HẢI ĐĂNG 168 9663386 3WHU9 04/10/2019 08:38 HOANG DIEU (HP) View
260346 19089230/HTH 111 HYODONG CHEMI 9297307 D7SJ 03/10/2019 16:46 CANG SON DUONG View
260347 19087345/HTH PERCIVAL 9587362 5BDC3 03/10/2019 16:44 CANG SON DUONG View
260348 19089099/HPG VSICO PIONEER 9129017 3WTR 03/10/2019 17:16 CANG CHUA VE (HP) View
260349 191003005/DNG QUANG ANH 05 9026588 3WCQ7 03/10/2019 17:03 CANG DA NANG View
260350 19089452/HPG HẢI ÂU 19 9243265 3WQB 03/10/2019 16:31 CANG HAI PHONG View
260351 19088798/HTH ING MAY 9789817 D5KP5 03/10/2019 16:50 CANG SON DUONG View
260352 19089441/HPG HẢI ÂU 18 9022817 HAIAU18 03/10/2019 16:26 CANG HAI PHONG View
260353 19089060/HCM GLORY OCEAN 9480502 XVUV 03/10/2019 10:30 CANG NHA BE (HCM) View
260354 19086035/HCM KMTC INCHEON 9859911 3FHB3 03/10/2019 23:00 CANG CAT LAI (HCM) View
260355 19088761/HCM NIPPON HIGHWAY 9205964 3FVX9 04/10/2019 00:00 CANG SPCT (HCM) View
260356 19087645/HCM SINOTRANS BANGKOK 9792656 VRQA8 04/10/2019 01:00 CANG CAT LAI (HCM) View
260357 19087650/HCM SINOTRANS KEELUNG 9792632 VRQA6 04/10/2019 01:00 TAN CANG HIEP PHUOC View
260358 19089219/HPG PRECIOUS 9 7811513 JVAP7 03/10/2019 17:15 CANG TRANSVINA (HP) View
260359 19088377/HCM KMTC SINGAPORE 9217412 DSOA9 04/10/2019 03:30 CANG CAT LAI (HCM) View
260360 19088830/HCM BRAVE 9567831 3WGP9 04/10/2019 03:20 CANG SPCT (HCM) View
Showing 260.341 - 260.360 of 350.090 results
of 17.505