Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260301 20000497/DNI HEUNG-A PIONEER 9415478 3EST5 05/01/2020 11:21 CANG GO DAU (P.THAI) View
260302 20000459/HPG PROSPER 9159268 JVSW5 05/01/2020 14:40 CANG CHUA VE (HP) View
260303 0003120/QNI HAO JIN 2 9548433 E6EQ2 05/01/2020 11:04 CANG HOA PHAT DQUAT View
260304 04.20.XC.KS/CTO PACIFIC PETRO 01 9311268 XVDR7 05/01/2020 15:47 CANG CAN THO View
260305 20001295/HCM TAN BINH 256 9282778 3EZG3 05/01/2020 11:00 CANG TAN THUAN 2 View
260306 20001294/HCM ASIA ZIRCON I 9331749 9V3224 05/01/2020 10:30 CANG TAN THUAN (HCM) View
260307 19117975/HCM TR ATHOS 9784647 V7IX5 06/01/2020 10:00 CANG CAT LAI (HCM) View
260308 20001318/QNH MY VUONG 8915299 3WHT 06/01/2020 14:31 CANG HON GAI View
260309 20001121/QNH BBC VESUVIUS 9508471 V2BG4 06/01/2020 14:31 CANG HON GAI View
260310 03.20.XC.KS/CTO VANDON ACE 8919958 JVXA4 05/01/2020 15:48 CANG CAN THO View
260311 20001323/HPG MẠNH THẮNG 68 9550084 XVTP 05/01/2020 10:42 CANG TRANSVINA (HP) View
260312 03.ĐT/QBH THANH VAN 16 9748942 3WPQ9 05/01/2020 11:34 CANG SONG GIANH View
260313 20000159/HCM CONFIDENCE 9494864 3FNR4 04/01/2020 15:20 CANG SPCT (HCM) View
260314 20000324/HCM PANCON CHAMPION 9802023 D7SP 05/01/2020 07:45 CANG CAT LAI (HCM) View
260315 19117505/HCM SAO MAI 68-SAO MAI 86 9509542 XVBZ7 05/01/2020 05:20 CANG SPCT (HCM) View
260316 20000996/HCM HOA BINH 09 9534717 3WDR9 05/01/2020 10:00 CANG NHA BE (HCM) View
260317 05.20.NĐ.KS/CTO HOANG GIA 56 9601144 XVXH 05/01/2020 15:49 CANG CAN THO View
260318 20000795/HCM STAMINA SW 9603958 H9JI 05/01/2020 11:00 CANG BEN NGHE (HCM) View
260319 20000962/HCM THERESA GRACE 9866031 9V6331 05/01/2020 07:00 KHU TC GO DA (VT) View
260320 20000850/HCM ASIA ENERGY 9235969 VRNE5 05/01/2020 16:00 CANG LOTUS (HCM) View
Showing 260.301 - 260.320 of 362.856 results
of 18.143