Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 02666/2023/pm/VTU SAI GON GAS 9143130 XVOV 01/12/2023 16:59 CANG PV.GAS (V.TAU) View
22 01656/2023/TV.VTU PHUC THUAN 36 9565259 XVFH 01/12/2023 17:12 BEN CANG TH THI VAI View
23 23135743/HCM NASICO EAGLE 9561966 3WBE9 01/12/2023 16:00 CANG NHA BE (HCM) View
24 23135868/HCM GREEN CREST 9889629 V7A4184 02/12/2023 11:00 CANG NHA BE (HCM) View
25 23135086/HCM KMTC BANGKOK 9772228 D5ML2 02/12/2023 03:00 TAN CANG HIEP PHUOC View
26 23134545/HCM XIN AN 9941104 VRUK6 02/12/2023 03:00 CANG CAT LAI (HCM) View
27 23135661/HCM SITC HEBEI 9712371 VROF4 02/12/2023 00:00 CANG CAT LAI (HCM) View
28 23136086/CVHHQN BLUE OCEAN 01 9790957 3WSM7 01/12/2023 16:47 CANG CAM PHA View
29 23136154/HPG HD GOLD 9608570 3WKN9 01/12/2023 16:16 CANG CA HA LONG View
30 23135899/HPG HAIAN TIME 9245158 XVLV9 01/12/2023 16:05 CANG HAI AN View
31 23136066/HCM SEA FORCE 1 9382554 XVYX7 01/12/2023 18:00 KHU TC GO DA (VT) View
32 23134480/HPG PANCON HARMONY 9884904 D7UY 01/12/2023 15:59 GREEN PORT (HP) View
33 23134723/HPG HEUNG-A AKITA 9693953 V7HY7 01/12/2023 16:18 GREEN PORT (HP) View
34 03703/2023/VTU AIDABELLA 9362542 ICGS 01/12/2023 16:37 CANG QUOC TE THI VAI View
35 03702/2023/VTU SEA MEADOW 02 9188128 3FGM5 01/12/2023 17:00 CANG MO RONG DOI TAY View
36 23136119/HCM RUI GAO CHUANG XIN 9930844 BOUC6 02/12/2023 03:15 SAI GON HIEP PHUOC View
37 23134625/HCM THERESA AQUARIUS 9435806 9V9871 01/12/2023 16:00 CANG SPCT (HCM) View
38 TTR 2312.004/THA CHARLENE 9125360 T2VT3 01/12/2023 22:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
39 TTR 2312.003/THA SURABAYA EXPRESS 9554731 VRML4 01/12/2023 20:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
40 23135962/CVHHQN HA LONG 08 9601041 3WEH9 01/12/2023 16:02 CANG CAM PHA View
Showing 21 - 40 of 317.421 results
of 15.872