Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 02715/2023/PM.VTU YM TRIUMPH 9860908 D5XC3 08/12/2023 15:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
2 02713/2023/PM.VTU PHUC THAI 9358527 XVUH7 08/12/2023 16:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
3 23138795/HPG BLUE OCEAN 01 9790957 3WSM7 08/12/2023 14:59 CANG HAI PHONG View
4 23137481/HPG WAN HAI 102 9493303 9V7590 08/12/2023 15:13 TAN CANG HAI PHONG View
5 23138898/HPG AN PHÚ 16 9561681 3WAH9 08/12/2023 14:59 CANG HAI PHONG View
6 02714/2023/PM.VTU SEATTLE C 9360910 C4XC2 08/12/2023 13:30 TANCANG CAI MEP TVAI View
7 168.23.NĐ.KS/ĐDTV/CTO VIET THUAN 215-05 9941764 XVOP2 08/12/2023 10:48 DUYEN HAI TRA VINH View
8 01692/2023/TV.VTU JING CHANG 9511351 3ESH7 08/12/2023 14:30 BEN CANG TH THI VAI View
9 23138829/HPG AN PHONG 07 8668468 XVUR 08/12/2023 14:49 CANG HAI PHONG View
10 23136246/HPG MAERSK NORESUND 9894686 3FCY9 08/12/2023 14:40 TAN CANG HAI PHONG View
11 23138803/HPG CELANDINE 9685774 MOEK5 08/12/2023 14:42 TAN CANG HAI PHONG View
12 23133647/HCM MAERSK NORBERG 9893852 D5VC7 08/12/2023 15:00 CANG CAT LAI (HCM) View
13 23136017/HCM TRANSIMEX SUN 9522776 XVLI9 07/12/2023 09:30 TAN CANG HIEP PHUOC View
14 01691/2023/TV.VTU TAN BINH 234 9310733 XVFV9 08/12/2023 14:20 CANG QUOC TE THI VAI View
15 4214.2023/KGG.HT THRIVING 8 9908877 XVKS3 08/12/2023 14:18 CANG THACH THOI KG View
16 23138752/HPG TIỀN PHONG 03 9815721 XVDI9 08/12/2023 14:01 PTSC DINH VU View
17 299-2023.CM.DT/HUE VIET HUNG 08 9557707 3WWO7 08/12/2023 13:39 CANG CHAN MAY (HUE) View
18 230497/QNM HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 08/12/2023 13:48 CANG CHU LAI View
19 4213.2023/KGG.HT SUPERDONG V 9693044 XVPQ9 08/12/2023 13:47 CANG HA TIEN KG View
20 01150/2023/CĐ.VTU Côn đảo 27 9025493 3WXY7 08/12/2023 12:25 CANG BEN DAM (VT) View
Showing 1 - 20 of 318.509 results
of 15.926