Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 24090384/HCM XIN MING ZHOU 102 9915002 BOTP3 20/07/2024 17:00 CANG CAT LAI (HCM) View
22 24089794/HCM KMTC OSAKA 9848883 3EHZ9 20/07/2024 16:30 CANG CAT LAI (HCM) View
23 3363.2024/KGG.HT PHU QUOC EXPRESS 7 9853955 3WPU7 21/07/2024 13:39 CANG HA TIEN KG View
24 5217.2024/KGG.PQ BINH AN HA TIEN 03 9850484 XVCS7 21/07/2024 13:28 CANG HOA BINH KGIANG View
25 5216.2024/KGG.PQ SUPERDONG IX 9804679 3WYN8 21/07/2024 13:28 CANG BAI VONG KGIANG View
26 5215.2024/KGG.PQ SUPERDONG III 9622277 XVRH 21/07/2024 13:26 CANG BAI VONG KGIANG View
27 5214.2024/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 27 9945813 XVIO2 21/07/2024 13:25 CANG BAI VONG KGIANG View
28 524.2024.ND/KGG HOA BINH SHIP 01 9863388 3WZC7 21/07/2024 13:11 CANG NAM DU KGIANG View
29 00766/2024/CĐ.VTU SUPERDONG CON DAO II 9850056 3WSP7 21/07/2024 12:40 CANG TAUKHACH CONDAO View
30 3362.2024/KGG.HT SUPERDONG XII 9824497 XVQY9 21/07/2024 13:10 CANG HA TIEN KG View
31 2476.2024.RG/KGG SUPERDONG VIII 9784996 3WNM9 21/07/2024 12:58 CANG RACH GIA KG View
32 24089512/QNH IVY ALLIANCE 9473834 V7UN4 21/07/2024 13:11 CANG HON GAI View
33 2475.2024.RG/KGG PHU QUOC EXPRESS 18 9945801 XVII2 21/07/2024 12:56 CANG RACH GIA KG View
34 042/07/24/CVHHNT-BN/042/07/24/CVHHNT-BN GIA BAO 68 9647162 3WFB9 21/07/2024 12:45 CANG CAM RANH(K.HOA) View
35 2474.2024.RG/KGG THRIVING 16 1028396 XVZN2 21/07/2024 12:45 CANG RACH GIA KG View
36 3361.2024/KGG.HT BÌNH AN HÀ TIÊN 01 9818046 3WDE7 21/07/2024 12:39 CANG BINH AN KGIANG View
37 00764/2024/CĐ.VTU TRƯNG NHỊ 9889966 XVJB3 21/07/2024 12:00 CANG BEN DAM (VT) View
38 00765/2024/CĐ.VTU CÔN ĐẢO EXPRESS 36 9879600 XVHD3 21/07/2024 12:00 CANG BEN DAM (VT) View
39 00763/2024/CĐ.VTU THĂNG LONG - XVZT2 21/07/2024 12:00 CANG BEN DAM (VT) View
40 5213.2024/KGG.PQ SUPERDONG IV 9647265 3WDS9 21/07/2024 12:32 CANG BAI VONG KGIANG View
Showing 21 - 40 of 362.856 results
of 18.143