Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
306341 19007925/HPG DAI DUONG 88 9568641 3WCL 24/01/2019 09:13 CANG HAI PHONG View
306342 19007564/DNI EPIC ST KITTS 9364186 S6BB4 24/01/2019 09:08 CANG GO DAU (P.THAI) View
306343 19007323/HCM PROSPER 9159268 JVSW5 24/01/2019 14:37 CANG VICT View
306344 1901.0172/NS/THA HAI LINH 02 9205598 XVHZ9 24/01/2019 12:49 CANG LHD NGHI SON View
306345 19006464/HPG VINALINES PIONEER 9167514 3WPJ 24/01/2019 09:13 TAN CANG HAI PHONG View
306346 01/MTO ROYAL 09 9560807 3WDZ9 24/01/2019 09:08 CANG MY THO (L.AN) View
306347 19006790/HCM NORDTIGER 9626247 5BCH4 24/01/2019 09:11 CANG CAT LAI (HCM) View
306348 19007837/HTH GREAT VANGUARD 9792929 VRQB6 24/01/2019 08:55 CANG SON DUONG View
306349 19006845/HCM WAN HAI 207 9039561 9VHX 24/01/2019 09:11 CANG CAT LAI (HCM) View
306350 19005885/HCM CSCL CALLAO 9402627 VRFB4 24/01/2019 09:11 CANG CAT LAI (HCM) View
306351 19007618 |/HTH TAYDO STAR 9409687 3WPU 24/01/2019 08:56 CANG SON DUONG View
306352 19007542/HCM ANTONIA S 9591088 D5FK7 24/01/2019 09:10 KHU TC GO DA (VT) View
306353 19007883/DNI HÀ NGỌC 06 9795218 3WYT9 24/01/2019 08:01 CANG DONG NAI View
306354 19007448/CVHHQN TRITON VALK 9409077 3FGX6 24/01/2019 07:50 CANG CAM PHA View
306355 001919/QNI HOANG HA STAR 9659414 3WEI9 24/01/2019 07:27 CANG DQUAT-BEN PHAO View
306356 001809/QNI HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 24/01/2019 07:24 CANG DQUAT-BEN PHAO View
306357 19007814/CVHHQN YONG JUN 101 9640360 BKNF6 24/01/2019 07:49 CANG CAM PHA View
306358 19007844/QNH VICTORIA 08 9625695 3WJW9 24/01/2019 08:12 CANG HON GAI View
306359 19007579/HPG CT FRONTIER 9296884 D7DZ 24/01/2019 08:20 XANG DAU DINH VU View
306360 19006657/HTH MEDI HAKATA 9708746 HPSI 23/01/2019 21:41 CANG VUNG ANG(HTINH) View
Showing 306.341 - 306.360 of 361.744 results
of 18.088