Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 01624/2023/VTU PVT Mercury 9426946 3WIN9 09/06/2023 15:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
2 427.23.ND/KGG PHU QUOC EXPRESS 9 9858632 3WPL7 09/06/2023 11:10 CANG NAM DU KGIANG View
3 150-2023.CM.DT/HUE SÔNG HÀN 9224013 SONGHAN 09/06/2023 10:55 CANG CHAN MAY (HUE) View
4 01623/2023/VTU HO TAY 9603843 3WCB9 09/06/2021 11:00 KHU NEO VUNG TAU View
5 00623/2023/CĐ.VTU TRƯNG NHỊ 9889966 XVJB3 09/06/2023 11:00 CANG BEN DAM (VT) View
6 00622/2023/CĐ.VTU CÔN ĐẢO EXPRESS 36 9879600 XVHD3 09/06/2023 09:30 CANG BEN DAM (VT) View
7 2364.2023/KGG.PQ THRIVING 8 XVKS3 XVKS3 09/06/2023 10:59 CANG QUOC CHANH KG View
8 23062425/HPG PHUC HUNG 9385568 3WOE 09/06/2023 10:40 CANG CHUA VE (HP) View
9 23062062/HPG HF FORTUNE 9363962 3FIE3 09/06/2023 10:47 CANG DINH VU - HP View
10 2363.2023/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 8 9847774 3WQG7 09/06/2023 10:57 CANG BAI VONG KGIANG View
11 01225/2023/PM.VTU HAIAN CITY 9445007 XVKK7 09/06/2023 10:45 C CAI MEP TCIT (VT) View
12 23061141/HCM SITC MACAO 9712785 VROF9 08/06/2023 14:00 CANG CAT LAI (HCM) View
13 23054613/HCM MERATUS JAYAGIRI 9213117 YCVT2 09/06/2023 06:00 CANG CAT LAI (HCM) View
14 23061626/HCM GT VICTORY 9321641 3WHR7 09/06/2023 09:30 TONG KHO XANG NHA BE View
15 23061492/HCM HA DONG 9572147 3WEM 09/06/2023 09:50 CANG Z (HO CHI MINH) View
16 23057785/HCM MAERSK NORDDAL 9894674 3EZM8 09/06/2023 08:30 CANG CAT LAI (HCM) View
17 23062346/HCM PRINCE RIVER 7908718 3WZB 09/06/2023 08:45 CANG NHA BE (HCM) View
18 00482/2023/BTN MONTOK 9290218 PLLD 09/06/2023 10:08 CANG Q TE VINH TAN View
19 23062420/HPG JADE STAR 15 9600190 3WKV9 09/06/2023 10:19 CANG X DAU K99 View
20 23061740/HPG SAI GON GAS 9143130 XVOV 09/06/2023 10:19 XANG DAU DINH VU View
Showing 1 - 20 of 284.964 results
of 14.249