Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268481 00412/2019/QTI DAI LUC 07 9522829 XVRM 06/11/2019 16:27 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
268482 19100171/HTH BICH THANH 28 9658226 3WYK9 07/11/2019 08:17 CANG SON DUONG View
268483 1261-NĐ/2019/QNN QUANG VINH 09 8736318 3WVZ 07/11/2019 09:42 CANG QUI NHON(BDINH) View
268484 1260-NĐ/2019/QNN TAN CANG PIONEER 9141041 3WLM9 07/11/2019 09:43 CANG QUI NHON(BDINH) View
268485 19100243/HPG HẢI HÀ 668 9649500 3WEC9 06/11/2019 15:43 CANG HAI PHONG View
268486 19100118/HPG SOUTHERN WEALTH 9644689 3WKW9 06/11/2019 15:41 CANG HAI PHONG View
268487 1255-XC/2019 KOTA JASA 9226827 D5PZ9 07/11/2019 09:41 CANG QUI NHON(BDINH) View
268488 19100220/HPG MARIVIA 9228576 ELZC6 06/11/2019 15:38 VIP GREEN PORT View
268489 19099679/HPG PHUONG DONG STAR 9404572 XVJI 06/11/2019 15:38 CANG HAI PHONG View
268490 19099720/HCM COSMIC 10 9460344 PMAL 07/11/2019 06:30 HOA DAU LAMTAICHANH View
268491 19098440/HCM EVER PEACE 9249207 H9VC 06/11/2019 14:30 CANG CAT LAI (HCM) View
268492 19098019/HCM LYDIA 9377573 CQDQ 06/11/2019 11:45 CANG CAT LAI (HCM) View
268493 19099725/HCM FORTUNE FREIGHTER 9168520 XVQH 06/11/2019 11:00 CANG TAN THUAN (HCM) View
268494 19100184/HCM SEA BOXER 9122265 XVER3 06/11/2019 14:40 CANG SPCT (HCM) View
268495 19100186/HCM HAIVANSHIP 06 8669280 HVS06 06/11/2019 14:50 CANG SPCT (HCM) View
268496 1256-NĐ/2019/QNN PHƯƠNG NAM 68 9569918 XVMW 07/11/2019 09:43 CANG QUI NHON(BDINH) View
268497 19098698/HPG FILIA T 9817901 9HA4910 06/11/2019 15:12 VIP GREEN PORT View
268498 19099483/HPG TAN CANG FOUNDATION 9122332 3WRO 06/11/2019 15:12 TAN CANG 128 View
268499 000854/2019/CL/NAN BLUE OCEAN 01 9790957 3WSM7 06/11/2019 14:48 CANG CUA LO (NG.AN) View
268500 1254-XC/2019/QNN MEGAH ENAM 9543275 VRFR8 07/11/2019 09:42 CANG QUI NHON(BDINH) View
Showing 268.481 - 268.500 of 362.838 results
of 18.142