Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260301 1833008/HTH HẢI ĐĂNG 168 3WHU9 16/05/2018 10:39 CANG SON DUONG View
260302 1833106/HPG INSIGHT 9790907 V7ZZ9 16/05/2018 10:44 CANG DINH VU - HP View
260303 01259/2018/PM.VTU MAERSK EFFINGHAM 9463059 9V2243 16/05/2018 11:19 CANG QT CAI MEP View
260304 1832554/HPG BIENDONG MARINER 3WKL 16/05/2018 10:45 CANG HAI PHONG View
260305 1833100/HPG TRUNG THAO 1818-BLC 3WHI9 16/05/2018 10:46 CANG HAI PHONG View
260306 057718/QNI GENCIANA 9502568 3ETB2 16/05/2018 10:29 Cảng Dung Quất View
260307 1833183/CVHHQN VAN MINH 68 3WII9 16/05/2018 10:30 NM XI MANG THANGLONG View
260308 1831398/HCM ST EVER 9536985 D5MI9 16/05/2018 11:10 CANG CAT LAI (HCM) View
260309 1832807/HPG VIETSUN FORTUNE 3WMB9 16/05/2018 10:23 TAN CANG 128 View
260310 1832464/HPG MOONCHILD 9357793 A8OY2 16/05/2018 10:19 VIP GREEN PORT View
260311 1832791/HPG BAOHANG 9151412 3FTD7 16/05/2018 10:18 DINH VU NAM HAI View
260312 1832058/HPG BELLA J 9104512 P3MT9 16/05/2018 10:20 TAN CANG HAI PHONG View
260313 1831528/HCM PADIAN 3 9162435 3FQZ7 16/05/2018 10:03 CANG CAT LAI (HCM) View
260314 1833120/HCM ALESSANDRA BOTTIGLIERI 9239460 IBAF 16/05/2018 10:03 CANG NHA BE (HCM) View
260315 1831286/HCM OPHELIA 9765586 V7DF6 16/05/2018 10:03 TAN CANG HIEP PHUOC View
260316 1832648/HPG LEOPARD 9144146 D5DV3 16/05/2018 10:06 PTSC DINH VU View
260317 00751/2018/VTU PVT Mercury 3WIN9 16/05/2018 10:54 CANG DK NG.KHOI (VT) View
260318 01257/2018/PM.VTU MAERSK SEMARANG 9330070 D5MK9 16/05/2018 11:23 TANCANG CAI MEP TVAI View
260319 1833143/HCM VIỆT PHÚC 02 XVYG 16/05/2018 10:08 CANG SPCT (HCM) View
260320 057618/QNI LONG PHÚ 09 XVGJ 16/05/2018 09:46 CANG DQUAT-BEN PHAO View
Showing 260.301 - 260.320 of 284.953 results
of 14.248