Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260301 023/11/19/CVHHNT-VP LONG HẢI 09 8665727 LONGHAI09 11/11/2019 12:02 CANG NHA TRANG(KH) View
260302 03631/2019/PM.VTU NAM CƯỜNG 8888 9581734 3WCF9 11/11/2019 10:40 CANG INTERFLOUR (VT) View
260303 03633/2019/PM.VTU CHU LAI 18 8665741 XVJK 11/11/2019 10:30 CANG PTSC (VUNG TAU) View
260304 004311/2019/VTU PVT HERA 9364227 XVCB7 11/11/2019 15:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
260305 03628/2019/PM.VTU HONG DE 9640487 BQEA5 11/11/2019 09:10 CANG PV.GAS (V.TAU) View
260306 03630/2019/PM.VTU AL HILAL 9349552 D5IJ4 11/11/2019 10:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
260307 004315/2019/VTU PTSC 10 9844019 3WBZ 11/11/2019 11:47 CANG HA LUU PTSC(VT) View
260308 19101127/DNI SIRI PIPAT 9219941 HSB6634 11/11/2019 16:35 CANG GO DAU (P.THAI) View
260309 1272NĐ/2019/QNN HÙNG MẠNH 36 9622265 XVXO 11/11/2019 14:12 CANG QUI NHON(BDINH) View
260310 0116 _ LA/MTO VIET HAI STAR 9469479 3WLC9 11/11/2019 15:52 Công ty Cổ phần Cảng Long An View
260311 1911.056/NS/THA JING SHUN 9246841 VRNJ9 11/11/2019 11:58 CANG NGHI SON(T.HOA) View
260312 1911.055/NS/THA CHÂU THÀNH SHIP 18 9615456 3WFN 11/11/2019 11:59 CANG NGHI SON(T.HOA) View
260313 022/11/19/CVHHNT-VP NAM THỊNH 126 8669228 XVOK 11/11/2019 10:59 CANG NHA TRANG(KH) View
260314 19101001/HPG HONGKONG VOYAGER 9402500 D7BC 11/11/2019 17:04 GREEN PORT (HP) View
260315 1271/QNN Công Minh 18 9631450 3WCY9 11/11/2019 14:10 CANG QUI NHON(BDINH) View
260316 19101507/DNI EAGLE ASIA 01 9519509 9VIJ8 11/11/2019 10:31 CANG GO DAU (P.THAI) View
260317 03625/2019/PM.VTU QUANG ANH 05 9026588 3WCQ7 11/11/2019 08:00 CANG PTSC (VUNG TAU) View
260318 03626/2019/PM.VTU NAM PHÁT 02 9630688 3WBL9 11/11/2019 09:00 BEN CANG TH THI VAI View
260319 19101111/HPG SOUTHERN FALCON 9414993 9V5474 11/11/2019 10:33 XANG DAU DINH VU View
260320 03629/2019/PM.VTU HIEP HUNG 95 9608518 XVZW9 11/11/2019 09:30 KHU NEO VUNG TAU View
Showing 260.301 - 260.320 of 355.248 results
of 17.763