Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 1326.23.RG/KGG THRIVING 16 XVZN2 XVZN2 09/06/2023 12:41 CANG RACH GIA KG View
2 23062376/HTH TM HẢI HÀ 588 9930301 XVET2 09/06/2023 12:36 CANG VUNG ANG(HTINH) View
3 2369.2023/KGG.PQ THRIVING 3 9795361 3WPA9 09/06/2023 12:35 CANG QUOC CHANH KG View
4 2368.2023/KGG.PQ SUPERDONG IV 9647265 3WDS9 09/06/2023 12:31 CANG BAI VONG KGIANG View
5 2367.2023/KGG.PQ THRIVING 9 9892420 XVHW3 09/06/2023 12:30 CANG QUOC CHANH KG View
6 1486.2023/KGG.HT THRIVING 4 IMO9804 3WXC9 09/06/2023 12:28 CANG THACH THOI KG View
7 23062111/HCM HAO HENG 11 8744183 H9BF 09/06/2023 10:30 Công ty Cổ phần Cảng Long An View
8 23061611/HCM VINAFCO 28 9128984 3WTG 09/06/2023 08:40 CANG LOTUS (HCM) View
9 23057785/HCM MAERSK NORDDAL 9894674 3EZM8 09/06/2023 08:30 CANG CAT LAI (HCM) View
10 23061574/HCM GSL AFRICA 9473626 A8VG2 08/06/2023 14:30 CANG CONT SPITC View
11 00624/2023/CĐ.VTU NGHĨA THÀNH 18 9022611 NT18 09/06/2023 11:00 CANG BEN DAM (VT) View
12 23061228/HCM MONACO 9314961 A8IF2 08/06/2023 18:00 CANG CAT LAI (HCM) View
13 23057280/HCM WAN HAI 177 9555137 5LFU7 07/06/2023 14:00 CANG CAT LAI (HCM) View
14 1485.2023/KGG.HT SUPERDONG III 9622277 XVRH 09/06/2023 11:56 CANG HA TIEN KG View
15 1325.23.RG/KGG SUPERDONG II 8669072 XVFZ 09/06/2023 11:45 CANG RACH GIA KG View
16 2366.2023/KGG.PQ PHU QUOC EXPRESS 7 9853955 3WPU7 09/06/2023 11:31 CANG BAI VONG KGIANG View
17 2365.2023/KGG.PQ SUPERDONG XII 9824497 XVQY9 09/06/2023 11:30 CANG BAI VONG KGIANG View
18 01624/2023/VTU PVT Mercury 9426946 3WIN9 09/06/2023 15:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
19 427.23.ND/KGG PHU QUOC EXPRESS 9 9858632 3WPL7 09/06/2023 11:10 CANG NAM DU KGIANG View
20 150-2023.CM.DT/HUE SÔNG HÀN 9224013 SONGHAN 09/06/2023 10:55 CANG CHAN MAY (HUE) View
Showing 1 - 20 of 284.977 results
of 14.249