Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268441 TTR1911.035/THA TRANSCO SKY 9167693 3WAG 06/11/2019 21:53 CANG NGHI SON(T.HOA) View
268442 015/11/19/CVHHNT-VP STAVANGER PIONEER 9835044 LAZV7 06/11/2019 20:13 CANG VAN PHONG View
268443 19100366/HTH VIỆT HƯNG 09 9555462 XVMI 06/11/2019 19:14 CANG VUNG ANG(HTINH) View
268444 19100242/DNI LADY ROISE 9615353 D5TF6 06/11/2019 18:50 CANG GO DAU (P.THAI) View
268445 191107001/DNG NASICO SKY 9560883 3WGF9 07/11/2019 09:49 CANG TIEN SA(D.NANG) View
268446 191106004/DNG IRIS EXPRESS 8908777 3FHV5 07/11/2019 09:51 CANG TIEN SA(D.NANG) View
268447 1259-XC/2019/QNN MUROTO 9392066 3ETR6 07/11/2019 17:57 CANG QUI NHON(BDINH) View
268448 04249/2019/VTU EVEREST 3 9494292 3WTM7 06/11/2019 18:00 CANG VIETSOV PETRO View
268449 04252/2019/VTU VIET STAR 9599743 3WKX9 06/11/2019 04:00 CANG PHU MY (V.TAU) View
268450 19099519/HTH THỊNH LONG 25 3WIL7 3WIL7 07/11/2019 08:40 CANG VUNG ANG(HTINH) View
268451 00552/2019/BTN HOANG LONG 9343003 3WNZ9 06/11/2019 17:33 CANG DAU KHI BINH THUAN View
268452 03573/2019/PM.VTU EPIC ST KITTS 9364186 S6BB4 06/11/2019 15:00 KHU NEO VUNG TAU View
268453 03570/2019/PM.VTU BASIC QUEEN 9640061 3FBF3 06/11/2019 09:50 CANG SP-PSA (V.TAU) View
268454 03572/2019/PM.VTU MOL SPARKLE 9472567 3EWX3 06/11/2019 18:30 C CAI MEP TCIT (VT) View
268455 03575/2019/PM.VTU MSC ROSSELLA 9065443 3FFA6 06/11/2019 18:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
268456 03576/2019/PM.VTU MAERSK EXETER 9475698 SVBY3 06/11/2019 16:00 CANG QT CAI MEP View
268457 1262-NĐ/2019 TIẾN ĐẠT 18 9026370 3WLY9 11/11/2019 14:10 CANG QUI NHON(BDINH) View
268458 19099925/HCM HUA SHAN 9166821 3EXR6 06/11/2019 10:30 CANG T.THUAN DONG View
268459 19093345/HCM WAN HAI 302 9238167 9VDB8 06/11/2019 11:45 CANG CAT LAI (HCM) View
268460 19097513/HCM FUTURE 9149847 3FSC7 06/11/2019 12:00 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 268.441 - 268.460 of 362.838 results
of 18.142