Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268441 1897468/HCM SM BANGKOK 9197349 D7SV 07/12/2018 15:00 CANG CAT LAI (HCM) View
268442 000893/CL/NAN NASICO SKY 9560883 3WGF9 12/12/2018 08:16 CANG CUA LO (NG.AN) View
268443 1897995/HCM THANA BHUM 9300142 9VBE3 07/12/2018 15:00 CANG VICT View
268444 03542/2018/PM.VTU FORTUNE HERO 9631694 3FSL9 07/12/2018 11:00 CANG THEP MIEN NAM View
268445 1898124/HCM TAI HUA WAN 9814387 BOPD 08/12/2018 08:25 HOA DAU LAMTAICHANH View
268446 1898547/HCM SINOTRANS KEELUNG 9792632 VRQA6 07/12/2018 14:43 TAN CANG HIEP PHUOC View
268447 1898578/DNI PETROGAS 05 8820171 3WFK 07/12/2018 14:47 CANG GO DAU (P.THAI) View
268448 1898371/HCM NORDLION 9626235 5BBE4 07/12/2018 15:02 CANG CAT LAI (HCM) View
268449 1899027/DNI THANH DAT 02-BLC 8666238 XVRY 07/12/2018 14:46 CANG GO DAU (P.THAI) View
268450 1898334/HCM PROMOTE 9159309 JVTY6 07/12/2018 15:01 CANG VICT View
268451 1897591/HCM CSCL PANAMA 9385972 VRDY5 08/12/2018 08:25 CANG CAT LAI (HCM) View
268452 181207005/DNG VENUS 08 9020132 3EMV3 07/12/2018 14:38 CANG DA NANG View
268453 181207004/DNG HẢI NAM 66 9572848 3WEZ 07/12/2018 14:37 CANG DA NANG View
268454 181207003/DNG HẢI NAM 67 9574755 XVFG 07/12/2018 14:36 CANG DA NANG View
268455 02781/2018/VTU THIEN UNG-01 9447615 3WAA9 04/12/2018 13:00 CANG NK MO BACH HO View
268456 02809/2018/VTU TAN CANG 67 9515515 3FCY9 06/12/2018 22:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
268457 02812/2018/VTU PTSC HAI AN 9625126 3WLF9 07/12/2018 00:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
268458 03537/2018/PM.VTU EL MATADOR 9750048 5BHF4 07/12/2018 06:00 CANG PHU MY (V.TAU) View
268459 03539/2018/PM.VTU AQUAMARINE GAS 8514277 3WKN 07/12/2018 08:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
268460 03541/2018/PM.VTU AN THANG 39 8665325 3WRJ 07/12/2018 09:00 CANG INTERFLOUR (VT) View
Showing 268.441 - 268.460 of 317.644 results
of 15.883